Understöd för personer med synnedsättning

FSS beviljar understöd till personer med en synskada för olika ändamål enligt våra stadgar. 

Förbundet Finlands Svenska Synskadade verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Detta innebär bland annat att förbundet på ansökan beviljar ekonomiska bidrag och stipendier ur sina fonder.

Ekonomiskt understöd kan beviljas för olika ändamål som bland annat regleras i stadgarna för förbundets fonder. Det ekonomiska understödet ska i första hand ha anknytning till själva synskadan. Ansökningarna tas till behandling först då de åtföljs av alla för ärendets behandling behövliga bilagor.

Robert Åke Lindroos Stiftelse

Stiftelsen Robert Åke Lindroos utdelar stipendier till svenskspråkiga synskadade personer för utbildning, fortbildning och studier. 

Ansökningstiden är fortlöpande.

Till en fritt formulerad ansökan bör bifogas information om utbildning (inklusive kostnadsberäkning) eller bevis på studier, t.ex. studieregisterutdrag. Erhållet bidrag ska redovisas.

Ansökan riktas till organisationsledare Matthias Jakobsson, Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors, e-post: matthias.jakobsson@fss.fi.

Personligt ekonomiskt bidrag

Personligt ekonomiskt bidrag beviljas i huvudsak för synskaderelaterade ändamål. Ifall ansökan gäller tjänster som samhället i normalfall ansvarar för, bör negativa beslut bifogas ansökan.

Bidragen kan sökas av förbundets ordinarie medlemmar. Ansökningstiden är fortlöpande och ansökningar kan inlämnas retroaktivt, dock högst efter tre månader efter delgivning av negativt beslut.

För vilka ändamål:

  • rekreation
  • läger- och kursledarkostnader
  • ledsagning
  • läshjälpmedel för synskadade samt litteratur.

Personligt stipendium

Personligt stipendium beviljas som uppmuntran och för att skapa aktivitet. Stipendier kan sökas av förbundets ordinarie synskadade medlemmar. Ansökningstiden är fortlöpande. Ansökningar kan inlämnas retroaktivt, dock högst efter tre månader.

För vilka ändamål:

  • skolning
  • utbildning
  • studieresor
  • kurser
  • forskning

Ytterligare information om bidragen och stipendierna ger FSS rehabiliteringsrådgivare som även bereder alla ansökningar. De hjälper också gärna till med att fylla i ansökningsblanketten.

Länk till våra kontaktuppgifter »