Våra värderingar

Öppenhet, samhörighet, delaktighet och jämlikhet. Samhället och omgivningen ska vara tillgänglig för alla.

Full delaktighet och jämlikhet

Vi vill att både olika samhällsområden och omgivningen ska bli alltmer tillgängliga för alla. Principen om lika rättigheter innebär att var och en har lika värde. De enskilda svenska synskadades behov ska ligga till grund för organisationens insatser.

Öppenhet

Vår verksamhet kännetecknas av öppenhet både internt och externt. Motiven för beslut och aktioner ska vara klart uttalade. Vi är öppna för respons och behandlar den genomgående seriöst och uppmärksamt.

Dynamik

Då samhället och miljön förändras och synskadades behov för att uppnå full delaktighet blir annorlunda ser vi som organisationens uppgift att se över strategier och prioriteringar.

Effektiv och framtidsinriktad resursanvändning

Vi vill att användningen av tid och medel inom organisationen ska stå i proportion till den betydelse respektive verksamhetsform har för synskadade. Investeringar görs med siktet inställt på hållbara framtidsvisioner.

Uppskattning av insatser

Vi vill visa vår uppskattning av de för organisationens målsättning positiva insatser som görs av enskilda personer och olika grupper: synskadade, samhällsaktörer, anhöriga och frivilliga.

Samhörighet och solidaritet

Vi vill hjälpas åt sinsemellan och göra gemensam sak med alla synskadade och övriga funktionshindrade människor, utbyta erfarenheter och bistå där vi kan.

Antagna vid Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:s valmöte den 8:e november 1998

1) som anvisning att beaktas av förbundsstyrelsen, arbetsgrupper och personal vid planeringen och genomförandet av verksamheten,
2) som rekommendation till medlemsföreningarna.

Illustration på en folkmassa

Påverkansarbete

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.

FSS rehabiliteringspersonal

Rehabilitering

Som person med synnedsättning kan du göra det mesta du har gjort tidigare. Det kan ta längre tid, kräva aktiv träning eller kanske utföras på ett annat sätt.