Ansök om understöd från Finlands Synskadestiftelse

Finlands Synskadestiftelse (Suomen Näkövammaissäätiö) beviljar understöd för synskadade personer och personer som är verksamma inom synskadearbete, för studier, forskningsarbete, ändamål som främjar sysselsättning, utbildningstillfällen samt utvecklande hobbyer.

I ansökan bör framkomma:

- presentation av den sökande samt kontaktuppgifter, även bankkontonummer i IBAN-format (även vid ansökningar per e-post)

- det ändamål för vilket understödet ansöks

- summa samt totalkostnader för projektet

- huruvida man fått, ansökt om eller har för avsikt att ansöka om understöd från annat håll

- övriga finansieringssätt för ändamålet, såvida understödet som ansöks endast täcker en del av kostnaderna

- eventuella rekommendationer

 

Den som beviljas understöd bör lämna in en utredning angående projektet och hur understödet använts, vilken även kan publiceras vid överenskommelse. Ansökningstiden är 1.9. – 30.9.2017. Ansökningarna riktas till adressen:

Suomen Näkövammaissäätiö, ombudsman Aila Santanen, Arhippastigen 8 B 2, 00420 Helsingfors eller per e-post till aila.santanen@live.fi. Mer informationen ger ombudsmannen, tfn 050 596 6737.

 

Beviljade understöd

Det rådande ekonomiska läget har kraftigt påverkat storleken på de bidrag stiftelsen kunnat bevilja. Trots knappa medel är stiftelsens målsättning att stöda de personer som ansöker om understöd. Stiftelsens princip är att bevilja understöd till sådana ändamål där man inte har möjlighet att få stöd från allmänna finansieringskällor. År 2016 beviljade stiftelsen dryga 11 000 euro i understöd.