Enkät om bedömningen av funktionshinderkonventionens påverkan

Handikappforum ordnar en förfrågan för personer med funktionsnedsättning och på basis av de svar som kommer in granskas förverkligandet av funktionshinderkonventionen i vardagen för personer med funktionsnedsättning. Länk till enkäten finns nederst på denna sida.

Handikappforum ordnar en förfrågan för personer med funktionsnedsättning under tiden 15.3 -30.5.2018. På basis av de svar som kommer in granskas förverkligandet av funktionshinderkonventionen i vardagen för personer med funktionsnedsättning och med hjälp av slutsatserna framställs en parallellrapport till Förenta Nationerna (FN).

Finlands första officiella landrapport omfattar alla artiklar i funktionshinderkonventionen. Finlands rapport överlåts till FN i juni 2018. Parallellrapporten omfattar också hela FN:s funktionshinderkonvention. Tillsammans utgör dessa två rapporter den utgångsnivå för förverkligandet av funktionsnedsatta personers rättigheter som man sedan i senare skeden jämför med då man regelbundet publicerar rapporter som fokuserar på olika artiklar i funktionshinderkonventionen.

För att rapporterna ska vara jämförbara är det absolut nödvändigt att bakgrundsmaterialet till parallellrapporten samlas in nu, trots att parallellrapporten överlåts i det skedet då FN behandlar Finlands officiella rapport om cirka tre år. Tack vare behandlingens tidsschema har Handikappforum tillräckligt med tid att analysera enkätens resultat samt att skriva en rapport.  Varje organisation kan använda materialet enligt eget omdöme i sitt påverkansarbete.

Ett aktivt engagemang från Handikappforums medlemsorganisationer är absolut nödvändigt. Handikappforum representerar genom sina medlemsorganisationer omkring 300 000 på olika sätt funktionsnedsatta personer. Flera personer med funktionsnedsättning klarar inte av att själv svara på enkäten eller kommer sig inte för att på egen hand göra det. Organisationerna borde därför se till att även de personer med funktionsnedsättning som av en eller annan orsak är i den allra svagaste ställningen också får sina röster hörda genom denna enkät!

Ju fler olika grupper av personer med funktionsnedsättning rapporten representerar, desto mer betydelsefull blir den. På detta sätt blir resultaten inte snedvridna och alla olika personer som funktionshinderorganisationerna representerar blir hörda på ett jämlikt sätt.

Det skulle vara önskvärt att även funktionshinderorganisationernas regionala organisationer i mån av möjlighet arbetar för att förfrågan lyckas. På detta vis når enkäten även de personer som bor avlägset. Det är möjligt att spara svar från flera personer på samma IP-adress. På detta vis har man försäkrat att de som arbetar i organisationerna har möjlighet att hjälpa dem som inte har möjlighet att använda dator. Det går även att svara på enkätens pappersversion som kan skrivas ut efter att ha öppnat länken.

Handikappforums medlemsorganisationer kan följa med antalet personer som har svarat på enkäten medan förfrågan pågår. Varje person med funktionsnedsättning som medverkat uppmuntrar med sitt exempel andra att svara. Låt oss sprida information på alla möjliga vis och låt oss sporra personer med funktionsnedsättning att i stora skaror svara på den här viktiga enkäten!

HANDIKAPPFORUM rf

Sari Laiho                                                            Pirkko Mahlamäki

Ordförande                                                         Sekreterare

Länk till enkäten: https://fi.surveymonkey.com/r/rattigheter_for_personer_med_funktionsnedsattning