Namninsamling för att befrämja punktskriften

Passa på att slå ett slag för punktskriften. Fram till augusti går det att underteckna en namninsamling för punktskriftens väl. 

Suomen Sokeats namninsamling, som Förbundet Finlands Svenska Synskadade har ställt sig bakom, har drygt 370 underskrifter. Hjälp till att få ännu fler att skriva under. Namninsamlingen är öppen fram till augusti 2016. 

I ställningstagandet vädjar man till beslutsfattare att finansiera produktionen av punktskriftsmaterial och övrigt taktilt material. Dessutom vädjar man till att öka undervisningen av punktskrift.

Olika sparkrav får inte försvaga produktionen av och undervisningen i olika specialfärdigheter avsedda för blinda och synsvaga. Genom att anordna kurser i punktskrift och genom att utöka produktion av taktilt materiel uppnås samma läs- och skrivfärdighet som seende i Finland uppnått”, skriver Suomen Sokeat och FSS i namninsamlingen. 

I namninsamlingen konstaterar man att datorer och tekniska hjälpmedel har gjort det lättare att ta till sig information för synskadade. Men trots detta, finns det fortfarande ett stort behov av att lära sig punktskrift och befrämja dess användning. Punktskrift utbildas inte i tillräckligt stor utsträckning, skriver Suomen Sokeat och FSS. 

”Med oro och bekymmer har vi fått höra att man har tonat ner behovet av att lära sig punktskrift och att man inte på ett tillfredsställande sätt har fört fram betydelsen av punktskriften. Genom att lära sig punktskrift förbättras livskvaliteten för en person med synnedsättning.” 

Du kan underteckna denna namninsamling genom att besöka http://www.adressit.com/pistekirjoituksen_puolesta