Pressmeddelande: Förbundet Finlands Svenska Synskadade har valt ny styrelse

Glada miner i mötessalen från Höstmötet. En mängd personer som lyssnar på mötesordförande.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret.

Förbundet Finlandssvenska Synskadade rf valde under helgen ny styrelse och drog upp riktlinjer för det kommande verksamhetsåret. Gunilla Löfman fortsätter som förbundets ordförande, Paulina Hannus valdes in som viceordförande.

Inkommande verksamhetsår kommer fortsättningsvis präglas av landskap- och social- och hälsovårdsreformen. FSS efterlyser en öppen dialog och kommunikation bland tvåspråkiga aktörer på alla nivåer för att trygga den svenska servicen också i framtiden.

- Samordning och koordinering bör ske på organiseringsnivå där utvecklingsenheterna finns och inte på produktionsnivå, säger Gunilla Löfman. Slutresultatet kan bli att tjänsterna för de svenskspråkiga centraliseras en hel del till Kårkulla och Pargas, något som de svenskspråkiga funktionshinderorganisationernaunder flera års tid motsatt sig och fortsättningsvis motsätter.

Höstmötet diskuterade också det inkommande riksdagsvalet och frågor som är av vikt för personer med en synnedsättning. Höstmötet efterlyser en större aktivitet i praktiken, i funktionshinderfrågor, och inte bara i teorin genom välskrivna tal.

- Det råder fortsättningsvis en stor okunskap bland beslutfattarna om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Genom en starkare vilja och intresse av att lära sig mera av funktionshindersektorn skapar vi ett mer tillgängligt och fördomsfritt Finland där personer med funktionshinder ses som en resurs snarare än som en belastning, säger Löfman.

Till styrelsen valdes:

Paulina Hannus, vice ordförande (Östnyland)

Johan Sundholm (Västnyland)

Andreas Kanto (Vasa)

Eeva-Maija Möttönen (Mellersta Nyland)

Rolf Söderlund (Åland)

 

Foto:Henrika Jakobsson