Rehabilitering - resurs, rikedom, rättvisa

Rehabilitering – resurs, rikedom, rättvisa. Den 87:e Blindveckan äger rum 7-14.11.2010.

I Finland blir ca 3000-4000 personer synskadade varje år. När en människa förlorar synen helt eller delvis förändras både hennes och hennes närståendes liv. Rätt sorts rehabilitering vid rätt tidpunkt är av avgörande betydelse. Rehabilitering innebär en rad åtgärder och insatser för att kompensera följderna av ett funktionshinder. Dess mål är att bidra till ökad självständighet, social integration och bättre livskvalitet.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. (FSS) satsar på att ständigt utveckla sin rehabiliteringsverksamhet. Målsättningen för verksamheten är att alla finlandssvenska synskadade i framtiden skall ha ett eget kontakt- och trygghetsnätverk av olika stödpersoner. Även de anhöriga uppmärksammas och är delaktiga i nätverket. FSS rehabiliteringsrådgivare fungerar som sakkunniga och informerar om olika rehabiliteringsmöjligheter och hjälpmedel, om sociala rättigheter och olika aktiviteter.

Rehabilitering är en förutsättning för att man som synskadad aktivt skall kunna delta i samhället och leva ett jämlikt liv med alla andra.

FSS ordnar i samarbete med Synskadades Centralförbund Öppet Hus på deras verksamhetscentrum Iiris, Maruddsvägen 74, torsdagen den 11 november kl. 13-15. Rubriken för dagen är Rehabilitering – resurs, rikedom, rättvisa. Under dagen finns det möjlighet att bekanta sig med rehabiliteringsutrymmena där och ta del av föredrag och diskussion kring temat rehabilitering.

Mera information

Cecilia Weckman, tf informationschef, (09) 6962 3013, cecilia.weckman(a)fss.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.