Samarbete kring funktionshinder

Under decennier har de finlandssvenska handikapporganisationerna strävat efter ett effektivare samarbete kring olika former av funktionshinder. Målsättningen har länge varit klar, att uppnå ett samhälle för alla och verka för att medlemsförbundens intressen i gemensamma frågor tas tillvara i samhället.

I somras undertecknade fyra organisationer en stiftelseurkund. Det var Svenska hörselförbundet rf, Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f., Psykosociala förbundet rf och Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f.
Onsdagen den 24 november höll det nya förbundet, Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf, sitt höstmöte och valde en ordinarie styrelse. Till ordförande valdes Gustav Skuthälla, ordförande i Psykosociala förbundet rf, och i styrelsen ingår representanter för alla medlemsförbund.

Förbundet står inför ett utmanande första verksamhetsår. Samarbetsförbundet kring funktionshinder övertar ansvaret för Svenska kulturfondens understöd som tilldelats den sociala sektorn. Samtidigt skall den nyvalda förbundsstyrelsen utveckla sitt nätverk till det ganska löst sammanfogade organisationsfält som nu finns inom hela sektorn av organisationer kring funktionshinder. Även ansvaret för de juridiska ombuden för det finlandssvenska handikappområdet övergår småningom till det nya förbundet.

Den nyvalda styrelsen tillträder den 1.1 2011 och omfattar följande ledamöter: Ordförande: Gustav Skuthälla, Psykosociala förbundet rf, viceordförande: Gunilla Löfman, Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Styrelseledamöter: Tor Wernér, Svenska hörselförbundet rf, Nils Torvalds, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. samt som femte medlem jurist Benedicte von Wendt.

Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf utgår i sitt arbete från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, ser till att våra rättigheter garanteras i lagstiftning och att samhällets och allmänhetens attityder till personer med funktionsnedsättning förändras.

För mer information, kontakta ordförande Gustav Skuthälla, tfn 050-066 7153