Synskadades bibliotekstjänster får inte privatiseras

I Undervisnings- och kulturministeriets färska utredning föreslås att antalet ämbetsverk under ministeriet minskas till sju genom att olika funktioner inom ämbetsverken samlas till enheter. I det här sammanhanget föreslås att de synskadades bibliotek Celia överförs till en lämplig förening.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och Synskadades Centralförbund r.f. motsätter sig förslaget. Vi anser att Celia-biblioteket bör upprätthållas av staten och att dess finansiering även i fortsättningen bör tryggas i statsbudgeten. Biblioteket producerar förutom skön- och facklitteratur även läroböcker för både synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande. Bibliotekstjänsterna handlar om grundrättigheter, läshandikappade får därför inte försättas i ojämlik ställning jämfört med andra medborgare, vars bibliotekstjänster produceras av den offentliga sektorn.

Synskadades Centralförbund och Förbundet Finlands Svenska Synskadade är oroliga för att förslaget gällande Celia-biblioteket flyttas till regeringsprogrammet utan diskussion eftersom större frågor kommer att ta alla uppmärksamhet, såsom förändringsförslaget gällande skötseln av kommunikations- och mediefrågor.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade anser också att en privatisering av bibliotekstjänsterna för synskadade innebär också att den svenskspråkiga servicen inte längre garanteras. För att en jämlik service ska kunna garanteras för både finsk- och svenskspråkiga medborgare bör Celia-bibliotekets verksamhet fortsättningsvis upprätthållas av staten.

Synskadades Centralförbunds uttalande

Utredningen om undervisnings- och kulturministeriets koncernstyrning och –struktur (sammandrag på svenska)

Mera information

Cecilia Weckman, kommunikationschef, 09-6962 3013

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. FSS verkar för att de svenskspråkiga synskadade i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundet har cirka 1000 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det omkring 80 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 5000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud. Läs mer på www.fss.fi