Understöd att söka

Synskadade och personer som arbetar med synskadade kan söka understöd från Suomen Näkövammaissäätiö. Deadline för ansökningarna 31.10.2013.

  Understöd att söka
Understöd från Suomen näkövammaissäätiö finns att söka för synskadade och personer som arbetar med synskadearbete. Giltiga ändamål är studier, forskningsarbeten, utbildningstillfällen, förvärvsarbete och utvecklande hobbyer.

Ur ansökan bör framgå följande:
- Den sökandes presentation och kontaktuppgifter
- Kontonummer i IBAN-format
- Understödets ändamål
- Understödets storlek
- Totala kostnader för ändamålet
- Övriga understöds som sökts eller kommer att sökas, erhållits för ändamålet
- Hur understödsanvändaren tänkt finansiera projektet om inte understödet som söks täcker den totala kostnaden
- Eventuella rekommendationer
 

Mottagaren av understödet bör lämna en utredning om projektet och användningen av understödet till ombudet, som enligt avtal kan publiceras.

Understödsansökningarna ska vara hos ombudet senaste 31.10.2013.

Skickas per post till:
Suomen Näkövammaissäätiö
Asiamies Aila Santanen
Arhippastigen 8 B 2
00420 Helsingfors
Eller per e-post till aila.santanen@live.fi
För mer information kontakta ombudet. Tfn 050 596 6737