Utredning om förekomsten av hattal och trakasserier bland minoriteter

Har du upplevt trakasserier eller hets mot folkgrupp?

I så fall ombeds du besvara en anonym enkät eller ställa upp för en intervju. Owal Group utför just nu en undersökning på uppdrag av justitieministeriet för att utreda hur minoriteter upplever trakasserier.

Syftet med undersökningen är att få mer information om hotfullt tal och trakasserier och deras följder. Med hjälp av utredningen ska man också fundera på hur hets mot folkgrupp eller trakasserier skulle kunna förebyggas. 

Det finns ingen uttömmande definition för vad trakasserier och hets mot folkgrupp är. Med undersökningen vill man också ta reda på vilka uttalanden och gester som uppfattas som kränkande eller sårande. 

Du ombeds svara på enkäten senast 11.10 om du tillhör någon av följande minoritetsgrupper: personer med annat modersmål, utländska medborgare eller personer med invandrarbakgrund, romer, samer, funktionshindrade, personer som tillhör en sexuell minoritet eller könsminoritet samt personer som tillhör en religiös minoritet.

Enkäten kan besvaras på svenska på adressen: https://sv.research.net/r/utredning