Vad ska hända med funktionshinderlagen?

En vågskol mot Europas flagga.

Regeringens och social- och hälsovårdsreformens fall har lämnat funktionshinderorganisationerna oroliga för vilka konsekvenserna kan bli ifall nya funktionshinderlagen inte behandlas under denna mandatperiod.

För drygt en vecka sedan föll social- och hälsovårdsreformen och regeringen med den. Arbetet med reformen har fått utstå mycket kritik och många hurrade då reformen gick i sank. Trots att vi på FSS också ansåg att social- och hälsovårdsreformen innehöll stora brister är det inte enbart en positiv sak att den föll. Arbetet med att förnya funktionshinderlagstiftningen har pågått samtidigt och nu ser det tyvärr ut som att den inte tas upp till behandling under denna mandatperiod. Det är en besvikelse för funktionshinderorganisationerna som har jobbat med frågan under flera års tid.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda skulle slås samman till en lag om särskild service med anledning av funktionshinder. Med andra ord skulle en sammanslagning av dessa resultera i en ny lag som gäller alla personer med funktionsnedsättning på lika villkor. Det nya lagförslaget grundar sig på FN:s funktionshinderkonvention som Finland ratificerade 2016.

Det är förstås oroväckande om följande regering kommer att göra ändringar i ett redan fint förslag. Den ekonomiska aspekten spelar givetvis också roll. Kommer man att skära mera i resurseringen för personer med funktionsnedsättning eller kommer man att förstå att det handlar om jämställdhet och individuella lösningar?

Det nuvarande förslaget, som är en bra grund för fortsatt behandling, borde därför skrivas in i nästa regeringsprogram.

Text: Oscar Ohlis, socialpolitisk sakkunnig