En elev med synnedsättning i klassen?

Har er klass en elev med synnedsättning? Funderar du över hur du kan ge stöd som lärare eller hur ni kan inkludera eleven i gruppen? Här är några konkreta råd och tips.

Har er skola eller klass fått en elev med synnedsättning? Ni har säkert diskuterat hur ni bäst kan lära av varandra tillsammans med eleven, familjen och eventuell sakkunnig personal. Om ni behöver några allmänna tips kring hur ni kan hjälpa en elev med synnedsättning eller som är helt blind har vi samlat dem nedan:

En synskadad elev i klassen

- Man kan inte alltid märka att eleven har synnedsättning på utsidan

- Alla elever ser på sitt eget individuella sätt, därför måste man komma överens om praktiska saker  på individnivå eller tillsammans med någon som arbetar professionellt inom synrehabilitering

- Det är bra att välja sittplats tillsammans med eleven och samtidigt beakta aspekter som belysning, bländning, hörbarhet, placering av hjälpmedel och hur bra man ser till tavlan

- Den allmänna ordningen i klassen hjälper alla elever

- Det material som presenteras på tavlan måste ha tillräckligt tydlig kontrast och teckenstorlek

- Läs upp sådant som skrivits ner på tavlan eller som presenteras visuellt

- Det är bra att reservera extra tid till uppgifter, prov och läxor.

- Det kan vara svårt att se och gestalta små markeringar och bilder, kartor eller stora bilder

- Studiematerial och provuppgifter kan kräva förstoring eller förenkling eller att man ger dem i elektronisk form

- Anpassade uppgifter och assistans ger eleverna möjlighet att delta i undervisningen av alla ämnen på ett jämlikt sätt

- Synnedsättningen försvårar tolkningen av nonverbal kommunikation såsom miner och uttryck. En vuxen person kan fungera som tolk, vilket underlättar deltagande i grupparbete, lekar under rasterna och verksamheten i övrigt

En blind elev i klassen

- Man kan levandegöra och gestalta undervisningen med hjälp av till exempel miniatyrer, att instruera med handen på elevens hand och genom att tillgodose användningen av andra sinnen

- Man bör hålla en tydlig ordning i klassen, möbler och material bör ha sina egna platser

- Verbal beskrivning kan ge mycket och göra omgivningen klarare. Utöver beskrivningar kan man till exempel skriva på kroppsdelar som ett sätt att exempelvis gestalta ett utrymme.

- Använda konkreta begrepp, uttryck som där, därifrån eller här säger ingenting. Säg hellre till vänster, bakom eller till höger om dörren

- Läs upp sådant som skrivits på tavlan eller presenteras visuellt

- Uppgifter, prov och läxor kräver mer tid eftersom arbetsmetoderna är långsammare

- Erbjud läromaterial och prov i punktskrift eller elektroniskt format

- Genom assistans eller att anpassa skoluppgifterna kan man garantera ett jämlikt deltagande i alla ämnen

- Modellinlärning är omöjligt

- Kom ihåg att gestalta

- Synskadan gör det svårt eller omöjligt att tolka nonverbal kommunikation som gester och miner (lekar på rasten, grupparbeten, kamrater).

Mer information:

http://www.srf.nu/det-har-gor-vi/fragor-vi-driver/hur-vi-jobbar-med-frag... (rikssvensk informationssida om utbildning från Synskadades riksförbund)

Källa: SRF