Lär för livet: studier som hobby

Alla kan lära sig mer under hela livet! Här finns tips och råd både för dig som studerar och dig som utbildar när det gäller kursverksamhet på hobbybasis.

Studier på fritiden eller som hobby

Alla ska ha rätt till en meningsfull fritid och sådan hobbyverksamhet som man är intresserad av. Det kan handla om olika kurser, hantverk, språk eller lägerverksamhet. Nedan följer lite råd kring både hur du som ordnar kursverksamhet kan anpassa undervisningen så den passar så många som möjligt, men också några tips till dig som studerar. Våga lära för livet, allt är möjligt! Arbets- och medborgarinstituten, öppna universitetet och öppna yrkeshögskolan är bara några exempel på instanser där du kan lära dig mer på olika nivåer. Genom distansundervisning kan du dessutom delta i sådana kurser som inte ordnas på din hemort.

Om du som studerande använder något hjälpmedel är det bäst att kontrollera att omgivningen är tillgänglig innan du anmäler dig till kursen. Undervisningen, särskilt om den sker på distans, kan förverkligas på många olika sätt, därför är det bäst att du kontrollerar detta direkt med arrangören.

Realämnen och språk

Personer med synnedsättning följer undervisningen med hjälp av hörseln och gör anteckningar på basis av vad han eller hon hör. Därför är det viktigt att läraren muntligt presenterar åtminstone det viktigaste av sitt undervisningsmaterial.

Det underlättar för studeranden om han eller hon får till exempel PowerPoint-presentationer och annat material i elektroniskt format, helst innan lektionen, så att han eller hon kan bekanta sig med material på egen hand och med sina egna hjälpmedel eller personlig assistent.

Vissa studerande kan ha med sig en personlig assistent i undervisningsmiljön som underlättar deltagande i undervisningen. Det gäller dock inte alla, utan man bör kunna delta i undervisningen också utan personlig assistent.

Om man använder sig av en lärobok i exempelvis språkstudier kan det underlätta för eleven med synnedsättning att meddela vilka sidor man kommer att studera under nästa lektion. Då hinner studeranden också scanna materialet eller bekanta sig med det på förhand. Om materialet är tillgängligt elektroniskt är det lätt för eleven att bekanta sig med det också med punktskriftsdisplay.

Konkreta tips och råd till läraren:

- läs upp det material som skrivits på tavlan eller bara presenteras i skrift

- vidtala de studerande med namn, elever med synnedsättning kan inte lista ut vem som avses på basis av ögonkontakt

- en bra inlärningsmetod kan vara att eleverna arbetar i par eller små grupper. Då kan eleven med synnedsättning dela i diskussioner även om de baserar sig på texter

- Om man inte hinner kontrollera elevens svar under timmen kan man sända svaren elektroniskt, då kan eleven själv korrigera sina svar

- Bildmaterial är krångligt också för många synsvaga. Fast man kan se text kan det vara svårt att gestalta vad en bild föreställer. Då man presenterar till exempel ny vokabulär är det viktigt att muntligt berätta såväl ordet som dess översättning (EJ SÅ HÄR: svaret på punkt tre är alternativ d)

- I olika övningar är det viktigt att alla behandlas jämlikt och att personen med synnedsättning också får delta på samma villkor som de andra

- Studierna kan föregås av en diskussion med eleven angående studiemålsättningarna

Konst och andra hantverksämnen

Förbundets distriktsföreningar ordnar ofta egna kurser och evenemang som är skräddarsydda för våra medlemmar, om du har önskemål kring nya ämnen kan du kontakta din distriktsförening! En person med synnedsättning har goda möjligheter att delta i medborgar- och arbetsinstitutens konstämnen, förutsättningarna är dock beroende av synen men också hur bekant ämnet är sedan tidigare. Om ämnet är bekant kan eleven ha goda möjligheter att klara undervisningen på samma villkor som andra studerande. Som lärare kan man beakta samma saker som när det gäller övrig undervisning, se tips för undervisning i språk och realämnen ovan. Om eleven behöver mycket personlig handledning kan det vara aktuellt med en personlig assistent.

Studiematerial

Material som används för fritid och hobbyer bekostar eleven själv. Celiabiblioteket producerar generellt bara det undervisningsmaterial som krävs för examina. Om man studerar på öppna universitetet kan man kontrollera om det studiematerial man behöver redan har producerats. Många läroböcker ges ut med tillhörande CD-skiva, detta material kan komma till användning för personer med synnedsättning.

Då man lär sig främmande språk är det viktigt att lära sig hur orden stavas, därför räcker det inte alltid med en inspelning. Ordlistor och uppgifter kan scannas in och eleven med synnedsättning kan läsa dem med förstoringsprogram eller punktskriftsdisplay.

FSS producerar material i punktskrift i liten skala för privat bruk. Man kan ansöka om stipendier och bidrag för kostnader i samband med studiematerial för privat bruk, till exempel via Synskadestiftelsen och De Blindas Vänner.

www.nkl.fi/fi/etusivu/toiminta/apurahoja/nvsaatio

https://www.syry.fi/pa-svensk