Studera som synskadad

Tips och råd för dig som börjar skolan eller dina anhöriga. Vilket stöd kan du få på vilket utbildningsstadium?

Grundskola

Största delen av alla elever med synnedsättning går i grundskola på sin hemort. Stöd för skolgången går att få via det nationella kompetenscentret Valteri, som är en del av Utbildningsstyrelsens verksamhetsområde. Valteri center för lärande och kompetens stöder närskolprincipen genom att erbjuda mångsidiga tjänster för behoven inom allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

https://www.valteri.fi/sv/skola/

Efter avslutad grundskola kan man ansöka om studieplats för fortsatta studier vid:

- gymnasium

- yrkesutbildning

- olika förberedande utbildningar

- påbyggnadsundervisning (kallas i talspråk för tionde klassen)

Dessa ansöker man om genom gemensam elevansökan. Vissa instanser har egen ansökningsprocedur där ansökan ges direkt till utbildningsinstansen.

Studentexamen för personer med synnedsättning

En elev med synnedsättning som ska skriva studenten kan ansöka om specialstöd enligt sina egna behov. De kan till exempel vara:

- Att få använda hjälpmedel (till exempel dator, läs-TV, talande fickräknare eller fickräknare med stor skärm och förstoringsglas)

- Assistent

- Särskilt utrymme

- Att få uppgifterna utskrivna i punktskrift, storstil eller elektroniskt

- Uppgifter som kan ersätta visuella uppgifter

- Mer tid i de skriftliga uppgifterna, dock högst två timmar

- Skilda ljudband i hörförståelseuppgifterna, där pauserna är dubbelt så långa och det finns mer tid i slutet av uppgiften

- Befriande från användningen av den optiska blanketten

- Befriande från renskrivningen

Dessutom finns det andra former av specialstöd man kan ansöka om. När man ansöker om dem bör man kunna hänvisa till begränsningar med anledning av sin synnedsättning.

Hur ansöker man om specialarrangemang?

- Ta kontakt med rektorn i ditt gymnasium i tid, rektorn gör en skriftlig ansökan till studentexamensnämnden. Ansökan bör göras senast när man anmäler sig till studentskrivningarna och görs under rubriken föreskrifter om specialstöd i studentexamen på webbsidan.

För ansökan krävs läkarintyg som bilaga. Observera att det beslut du sedan tilldelas från studentexamensnämnden eventuellt kan användas för att ansöka om specialstöd i urvalsproven till vidare utbildning efter studentexamen.

Läs mer om studentexamen och specialstöd:

www.studentexamen.fi

Högskolestudier

Enligt lagen om likabehandling (21/2004) skall den som låter utföra ett arbete eller ordnar utbildning vid behov vidta skäliga åtgärder för att en person med funktionshinder skall få tillträde till arbete eller utbildning, så att jämställt bemötande förverkligas i praktiken.

Högskoleexamen kan man avlägga vid yrkeshögskola eller universitet. Du kan ansöka om studieplats vid yrkeshögskola om du har gått gymnasium eller treårig yrkesutbildning. Till universitet kan du söka om du har avlagt studentexamen eller treårig yrkesutbildning. Också vissa andra examina kan ge behörighet att ansöka om studieplats på yrkeshögskola eller universitet, dessa bör kontrolleras exempelvis direkt med utbildningsinstansen.

Specialstöd i urvalsprov för högskolestudier

Särskilt stöd i utvalsprov för högskolestudier kan exempelvis vara:
- ansökan om tilläggstid

- uppgiftsfrågorna i  storstil, punktskrift eller elektroniskt format

- möjlighet att använda dator eller hjälpmedel

- avskilt utrymme

Om specialstöd bör anmälas i ansökan om studieplats. Som bilaga till ansökan behövs läkarintyg. Om du nyligen har avlagt studentexamen kan man eventuellt istället för läkarintyg bifoga studentexamensnämndens beslut om specialstöd vid studentskrivningarna.

Läs mer om tillgänglighet i urvalsprov och på högskolenivå i ESOK-projektets broschyr:

http://www.esok.fi/esok-hanke/esittely/se/material/tillganglighet-guide/...

Specialstöd i studierna

Specialstöd på grund av synnedsättning under studierna kunde till exempel vara:

- mer tid i tenterna

- tentfrågorna i storstil, punktskrift eller elektroniskt format

- ersättande uppgifter eller prestationer i mån av möjlighet

Man bör komma överens om eventuellt specialstöd med sin utbildningsinstans.

Studier, hjälpmedel och service för personer med funktionsnedsättning

Man kan ansöka om de hjälpmedel man behöver för sina studier via Fpa eller sjukvården. Fpa kan bevilja hjälpmedel såsom till exempel dator, Daisy-spelare för talböcker och läs-TV. De hjälpmedel man ansöker om via sjukvården är till exempel mindre optiska sådana.

Om man behöver en personlig assistent ansöker man om den enligt handikappservicelagen via hemortens socialservice.

Om man är i behov av taxiresor mellan hem- och studieorten ansöker man om dem via hemortens socialservice i enlighet med handikappservicelagen.

Man kan vara i behov av mobilityträning i samband med att man bekantar sig med en ny studieort. Också den ansöker man om via hemortens socialservice.

Studiematerial

Celia-biblioteket producerar material för alla utbildningsnivåer. Läs mer om Celia på:

www.celia.fi

Studier och inkomster

Handikappbidraget för vuxna är avsett för funktionshindrade i ålder 16-64 år. Bidraget ska underlätta deras möjligheter att klara sig i vardagen, i arbetslivet och i studierna. Handikappbidraget personer över 16 år är avsett som en ekonomisk ersättning då en sjukdom eller ett handikapp i minst 1 år och utan avbrott. Nedsatt funktionsförmåga betyder att en person lider av en sjukdom eller ett handikapp som försämrar förmågan att

- reda sig själv

- klara de nödvändigaste hushållssysslorna och

- klara av sina arbetsuppgifter eller studier

Dessutom ska personen ha

  - behov av hjälp

  - behov av tjänster och/eller

  - fortlöpande särskilda kostnader.

Läs mer på Folkpensionsanstaltens webbplats:

https://www.kela.fi/web/sv/handikappbidrag-for-vuxna

Andra användbara länkar:

https://www.kela.fi/web/sv/hjalpmedel?inheritRedirect=true (FPA:s sidor om hjälpmedel i studier)

http://www.nkl.fi/fi/etusivu/palvelut_nakovammaisille/opiskelu (Synskadades Centralförbunds informationssidor om studier på finska)

www.speres.fi (finlandssvenskt specialpedagogiskt resurscentrum som koordinerar, planerar, tar initiativ till och organiserar stödtjänster för barn och unga i behov av stöd i Svenskfinland)

http://www.studeramedfunktionshinder.nu/ (rikssvensk informationssida om hur det är att studera på högskolenivå)

Källor: Fpa, SCF, Studentexamensnämnden, ESOK, Utbildningsstyrelsen