Zoomtext 10.1

Zoomtext är ett förstoringsprogram för dator. Zoomtext Magnifier har enbart förstoringsfunktioner medan Zoomtext Magnifier/Reader dessutom har skärmläsare och talsyntes.

I denna guide behandlas Zoomtext Magnifier/Reader. Zoomtext programmet används med både tangentbord och mus. Zoomtext har en hel del inställningar bl.a. grafiska, musens pekare och talsyntesen. I Zoomtext finns också ett antal nyttiga applikationer som t.ex. markering av text som läses upp av talsyntesen. Zoomtext programmets icon är ett ”Z” med gul bakgrund.

Installation

Installationen har en inbyggd talsyntes som hjälper till under installationen, dock är talsyntesen engelsk. Själva installationen är lätt och kan installeras med ursprungsinställningarna som betyder att man i praktiken kan trycka på Nästa i varje steg. I och med ursprungsinställningarna kommer Zoomtext att startas automatiskt då Windows startar och Zoomtext är också tillgänglig vid Windows-inloggningen. Datorn kräver en omstart efter installationen för att ta i bruk Zoomtext. Efter installationen sparas det på skrivbordet Zoomtexts genväg som man kan använda för att starta programmet. Man kan också starta Zoomtext med ett kortkommando: CTRL+SHIFT+ALT+Z. Detta kortkommando måste aktiveras från Zoomtexts menyer; Inställn.->Program...->Kryssa i ”Starta Zoomtext med kortkommando”.

Allmänt om Zoomtext

Zoomtext-programmets användargränssnitt är ett fönster bestående av en menyrad och ett område med 3 flikar, som innehåller olika verktyg och inställningar. Meny-raden innehåller inställningar och ungefär samma funktioner som finns i området med de tre olika flikarna. Flikarna är; Förstoring, Läsning och Verktyg.

Förstoring och olika förstoringsmetoder

Den första inställningen i Zoomtext är att ställa in förstoringen till en passlig nivå. Nivån kan ändras genom att trycka på pilen uppåt eller nedåt i programmet, skriva in nivåns nummer eller använda kortkommandot CTRL + musens rulle. Förstoringsgraden är från 1x – 60x. Det finns olika förstoringsmetoder man kan använda för förstoringen; Helskärm, Del av skärm, Lins, Rad, Delad, Låsbild, Multimonitor. Alla dessa olika metoder kan justeras med Justera från Metod – menyn. Man kan bläddra igenom alla olika metoder med kortkommandot Ctrl+Shift+Z.

Helskärm

Hela skärmen förstoras enligt förstoringsgraden.

Del av skärm

En del av skärmen förstoras i en ruta, som finns i skärmens nedre högra hörn. Rutans storlek och position kan ändras genom att trycka på Metod-> Justera eller Ctrl + Shift + A. Efter detta kan man dra i hörnen på rutan för att göra den större eller flytta den till en annan position. 

Lins

Med linsmetoden fungerar musen och musmarkören ungefär som ett förstoringsglas som man för omkring på skärmen. Linsen följer med musmarkören och förstorar området kring musmarkören. I motsats till Del av skärm så följer det förstorade området med musen i stället för att vara stationärt. Området kan ställas in genom Justera-menyn.

Rad

En rad av skärmen förstoras. Denna rad flyttar sig efter musmarkören.

Delad

Skärmen delas in i 2 olika områden. Det ena området förstoras med den valda förstoringsgraden och det andra området är utan zoom. Området kan placeras uppe, nere, till vänster och höger. Områdets storlek kan justeras med Justera.

Multimonitor

Om man har två skärmar kan man använda Multimonitor-funktionerna. Dessa är; Span View, Clone View och Zoom with 1x View. Om man vill ta Multimonitor i bruk måste man först Aktivera från Multimonitor–menyn. Endast helskärmsförstoring går att använda i multimonitor och är således ett ganska begränsat läge i Zoomtext. Enligt Ai Squared är multimonitor fortfarande under utveckling och nya egenskaper kanske publiceras i framtiden. För tillfället ger denna metod så många funktioner och egenskaper.

Span View

Zoomtexts förstoring och förstoringsgrad används i båda skärmarna. Med detta läge får man mera information att rymmas på den sammanlagda skärmytan.

Clone View

Samma innehåll visas i båda skärmarna. Kan användas om två användare skall titta på innehållet från olika skärmar.

Zoom with 1x View

Ena skärmens innehåll förstoras enligt förstoringsgrad medan den andra skärmen behåller normal 1x förstoring. Kan användas om två användare tittar på samma innehåll då den ena användaren behöver förstoring medan den andra användaren inte behöver förstoring.

Grafiska inställningar

I Zoomtext kan man ställa in en hel del grafiska inställningar; olika färgscheman, färg och storlek på muspekaren, skrivmarkörens utseende och fokus. Det finns färdiga färgteman som t.ex. inverterad ljusstyrka, gult och svart eller vitt på svart. Dessutom kan man ställa in schemat manuellt och välja färger efter egna behov. Samma gäller muspekaren, vars utseende och färg går att ändra på. T.ex. en stor gul muspekare med korslinjer som gör det lättare att hitta markören på skärmen. Markörens utseende går också att ändra på efter eget tycke så det är enklare att se var man befinner sig i en skriven text. Fokus hjälper med till att visa i vilken position man befinner sig i en meny. Fokus kan t.ex. vara en stor röd rektangel.

Sökmotorer

I Zoomtext förstoring finns tre sökmotorer; Skrivbord, Webb och Text. 

Skrivbord

Med Skrivbordssökningen kan man söka efter program eller filer som finns på datorn. Kortkommando Ctrl+Shift+D.

Webb

Om man har igång t.ex. Mozilla Firefox internetläsaren så kan man söka fraser eller text på den webbsidan man har öppen i Mozilla Firefox. I de olika alternativen kan man välja vilken typ av text man vill söka t.ex. vanlig text, rubriker eller länkar. En annan användbar funktion är Lista; med denna funktion kan man t.ex. lämna sökfrasen tom och välja rubriker. Efter detta trycker man på Lista och då får man en lista på alla rubriker som finns på websidan. Kortkommando Ctrl+Shift+W

Text

Med textsökaren kan man söka fram fraser och text i det aktiva programmet.

Läsning

Tal

I Zoomtexts Läsningsdel finns inställningarna för talsyntesen. Man kan välja bl.a. vilken talsyntes man använder, hastigheten, volymen och tonhöjden. Till Zoomtext kan man koppla andra talsynteser som t.ex. Mikropuhe, E-speak och Bitlips. 

Eko

I Eko-delen av Läsning-inställningarna kan man ställa in vad talsyntesen aviserar. I skrivekot kan man välja mellan tecken, ord eller bokstäver och ord medan man skriver. Man kan också ställa in talsyntesen att läsa upp det musens markör rör sig på. Valen är direkteko och fördröjning. I Läsnivå kan man ställa in vilka olika tecken och delar läses upp som t.ex. endast text eller text och detaljerad beskrivning.

Läsnings applikationer

Under Läsning finns 4 applikationer; AppLäs, DokLäs, Zoner och SägDet. 

AppLäsaren

AppLäs applikationen läser upp hela innehållet i ett program som man har öppnat. Om man t.ex. har ett har en webbläsare öppen kan få innehållet uppläst av Zoomtext. På skärmen rör sig en markör som visar var i texten talsyntesen håller på att läsa. Kortkommando Alt + Shift + a

DokLäsaren

Med DokLäsaren kan man läsa upp ett text dokument. Genom att starta DokLäs ändrar Zoomtext utseendet på dokumentet till en tydligare form med anpassade för- och bakgrundsfärger. Man kan också få innehållet uppläst av talsyntesen. Kortkommando Alt + Shift + D

Zoner

Man kan rita upp Zoner i särskilda program som läses upp efter att man trycker på ett kortkommando. Man kan t.ex. rita upp en zon av Skype-programmets meddelandesektion. I detta fall då man trycker på denna zons kortkommando läser talsyntesen upp meddelandena från Skype.

SägDet

Med SägDet kan man markera en viss del av skärmen som talsyntesen läser upp. Kortkommando Alt+Shift+J

Verktyg

Bakgrundsläsaren

Med bakgrundsläsaren kan man få valfri text uppläst i bakgrunden medan man gör någonting annat. Man kan t.ex. med musen markera och kopiera ett stycke text från en webbtidning och sedan trycka på Bakgrundsläsare. Efter detta läser bakgrundsläsaren upp det kopierade textstycket och samtidigt medan texten läses upp kan man göra andra saker på datorn. Kortkommando CAPS+S läser upp den markerade texten. CAPS+C läser upp den kopierade texten.

Inspelaren

Med inspelaren kan man banda in textstycken till ljudfiler. Man kan t.ex. markera och kopiera ett kapitel ur ett långt dokument och starta inspelaren. Efter detta väljer man var man vill spara ljudfilen. Då ljudfilen sparats kan den kopieras till en spelare som stöder WAW eller WMA ljudfiler som t.ex. en telefon eller Plextalk Linio pocket Daisy-spelare. Kortkommandot Ctrl+CAPS+S spelar in den valda texten och CAPS+CTRL+C spelar in den kopierade texten.

Kortkommandon

Så gott som alla funktioner kan startas och användas med kortkommandon och i vissa fall är det snabbare att använda funktionerna med kortkommandon. Nedan är en lista på de nödvändigaste. Fullständig lista på Zoomtext kortkommandon på svenska i PDF-format finns här:

http://www.aisquared.com/docs/zt10_1_8/ZT10.1_QRG_Swedish.pdf

Kortkommandona går att ändra på efter eget tycke så man kan skräddarsy t.ex. de kortkommandon man använder mest.

Ctrl+Alt+Shift+Z     Starta Zoomtext  

Alt+DEL      Stäng av förstoringen temporärt
Alt+Ins    Återställ förstoringen
Alt och minus     Minska på förstoringen
Alt och plus     Öka på förstoringen
Ctrl + musens rulle    Genom att hålla Ctrl-knappen nedtryckt och rulla på musens rulle ändras förstoringsgraden.
Ctrl+Shift+Z     Bläddra igenom de olika förstoringsmetoderna
Ctrl+Shift+W    Webbsökaren
Ctrl+Shift+D    Skrivbordssökaren
Alt+Shift+A    Läs innehållet i Appläsaren
Alt + Shift + D    Läs innehållet i DokLäsaren
Alt + Shift + J    SägDet verktyget
Esc    Stäng av verktyget
CAPS+C    Bakgrundsläsaren läser upp det kopierade textstycket.
Ctrl+CAPS+S    Inspelaren spelar in den valda texten.
Ctrl    Avbryt talet 
Alt + Shift + S    Stänga av och sätta på tal
Alt + Ins    Visa/återställ Zoomtext programmet på skärmen
Ctrl + Plus    Snabbare tal
Ctrl + Minus    Långsammare tal
Alt + Pilarna (ner,upp,vänster,höger)     Panorera (flytta) på bilden åt respektive håll.