10 Stöd för användning av bil

I detta kapitel:

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

10 Stöd för användning av bil

10.1 Ekonomiskt stöd vid inköp av bil

(Handikappservicelagen)

Socialväsendet i den egna hemkommunen kan, som prövningsbaserad stödåtgärd enligt handikappservicelagen, bevilja ekonomiskt stöd för inköp av bil. Måste det göras ändringsarbeten i bilen till exempel på grund av en rörelsenedsättning, kan socialväsendet i kommunen bevilja understöd för de nödvändiga ändringsarbetena med stöd av handikappservicelagen (se kapitel 3.3.2).

10.2 Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning

(Vägtrafiklagen och vägtrafikförordningen)

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning söks hos Trafis tjänsteproducent Ajovarmas verksamhetsställen, tfn 075 323 9999, www.ajovarma.fi/sv. Tillståndsansökan kan laddas ner och skrivas ut från www.trafi.fi/sv vid fliken Vägtrafik – Tillstånd och godkännanden – Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. Tillstånd kan beviljas en person med funktionsnedsättning eller för skjuts av en person med svår funktionsnedsättning.

Parkeringstillstånd kan beviljas av följande orsaker:

 • Om funktionsnedsättningen orsakas av nedsatt syn, ska synskärpan på det bättre ögat vara högst 0,1 eller synförmågan som helhet minst invaliditetsklass 17. Invaliditetsklassificeringen utgår från klassificeringen enligt lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.
 • Om funktionsnedsättningen beror på sjukdom, handikapp eller skada och hindrar personen i fråga att gå självständigt och utan hjälp av andra, ska funktionsnedsättningen som försvårar rörligheten som helhet ha hänförts till minst invaliditetsklass 11.
 • Tillstånd kan beviljas för transport av en person med svår funktionsnedsättning, om behovet av transport är regelbundet eller ofta förekommande och personen inte klarar sig själv efter transporten utan följeslagare.

Beslutet om huruvida förutsättningarna för beviljande av parkeringstillstånd uppfylls fattas av läkare. Den som har en bestående funktionsnedsättning beviljas parkeringstillstånd för 10 år åt gången. I annat fall beviljas tillståndet för en tidsperiod som läkaren särskilt ska ange i sitt utlåtande. Tillstånd som polisen har beviljat före den 1 januari 2016 gäller så länge som det anges i tillståndet.

När du första gången ansöker om ett parkeringstillstånd ska du bifoga ett läkarutlåtande. Det finns färdiga blanketter för ändamålet hos Trafi på www.trafi.fi/sv vid fliken Vägtrafik – Tillstånd och godkännanden – Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Läkarutlåtande. Passfoton behöver inte längre bifogas så som tidigare.

Ansökan om parkeringstillstånd behöver inte lämnas in personligen på Ajovarmas verksamhetsställe, utan kan också lämnas in av någon annan. Den kan emellertid inte postas, eftersom förutsättningarna för beviljande av tillståndet kontrolleras och en licensavgift tas ut vid inlämningen. Tillståndet skickas per post till den sökande till den adress som finns i befolkningsdatasystemet.

Parkeringstillståndet förnyas direkt utifrån det tidigare tillståndet, om det finns kvar och har beviljats på grund av bestående men. Ajovarma kontrollerar alltid vid behov hos polisen det tidigare tillståndets beviljandeuppgifter och ansökan kan i sådana fall behandlas först efter bekräftelse från polisen. När tillståndet har förnyats ska det tidigare tillståndskortet skickas till Ajovarma. Något nytt läkarutlåtande krävs inte i det fallet.

Du kan också ansöka om ett duplikat av ditt parkeringstillstånd, om det ursprungliga har förkommit, stulits eller förstörts. Ajovarma kontrollerar uppgifterna om det tidigare parkeringstillståndet hos den beviljande polisen, om kunden inte längre har kvar några skriftliga handlingar om det tidigare tillståndet. För kontrollen behöver Ajovarma uppgifter om när och av vilken polisinrättning det tidigare parkeringstillståndet beviljades. Också i dessa fall kan ansökan behandlas först efter bekräftelse från polisen. Kunden kan också beviljas ett helt nytt parkeringstillstånd, men då måste ett nytt läkarutlåtande eller en kopia av det ursprungliga utlåtandet bifogas ansökan.

Du kan också ansöka om parkeringstillstånd i Trafis e-tjänst Mina ärenden. Via e-tjänsten kan du söka ett nytt parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning och förnya ett tidigare tillstånd, om det har beviljats på grund av bestående men.  Ajovarma kontrollerar alltid vid behov hos polisen det tidigare tillståndets beviljandeuppgifter och ansökan kan i sådana fall behandlas först efter bekräftelse från polisen. Också till ansökningar som lämnas in elektroniskt ska alltid antingen det tidigare tillståndet eller ett läkarutlåtande bifogas. Elektroniskt inlämnade ansökningar behandlas också av Ajovarma. Man loggar in i tjänsten med sina bankkoder och betalar via nätbanken.

Också om man inte har bil kan man ansöka om parkeringstillstånd. När bilen är parkerad ska tillståndet placeras synligt innanför vindrutan. Tillståndet är personligt och giltigt i alla EU-länder i högst tio år.

Enligt vägtrafiklagen får ett fordon med parkeringstillstånd parkeras på avgiftsbelagda parkeringsplatser utan avgift. Med tillståndet får man också parkera på områden där det annars är förbjudet med vägmärke 372 (parkering förbjuden) eller 373 (parkeringsförbudsområde). Dessutom får man med tillståndet parkera en längre tid än begränsningen på en parkeringsplats med begränsad längsta parkeringstid. Om parkeringen uppenbart medför olägenheter, kan polisen uppmana att flytta bilen till ett lämpligare ställe. Eftersom vägtrafiklagen inte gäller privatområden såsom köpcentrum, måste man på sådana ställen följa de trafikmärken som finns där.

Tillståndsinnehavaren eller den som skjutsar innehavaren, kan ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt (se kapitel 10.5).

10.3 Återbäring av bilskatt

(Bilskattelagen)

Personer med funktionsnedsättning kan få återbäring på bilskatten för en bil som kommer i eget bruk och vid första registreringen registreras i eget namn i Finland. Återbäring kan fås med stöd av 51 § bilskattelagen, om den berörda personens

 • invaliditetsgrad för en bestående rörelse- eller synskada är minst 80 procent,
 • invaliditetsgrad för bestående men är minst 60 procent, eller den bestående rörelsenedsättningen till följd av bristande funktionsförmåga i ena eller båda nedre extremiteter är 40 procent. Anskaffningen av bil ska fylla ett väsentligt behov för att personen i fråga ska kunna sköta sitt arbete eller sin tjänst, eller sina yrkesinriktade studier. Den sökande behöver inte själv köra bilen.

Maximibeloppet för återbäring av bilskatt är 3770 euro, om återbäringen beviljas på grundval av en rörelse- eller synskada på 80 procent eller en bestående invaliditetsgrad på 60 procent. Maximibeloppet för återbäring är 4980 euro för personer som nödvändigt behöver automatväxel. Bilskatt som återbärs på grundval av en invaliditetsgrad som är 40 procent på grund av bristande funktionsförmåga i ena eller båda nedre extremiteter är uppgår till 60 % av bilskatten, dock högst till 2460 euro. Vid köp på avbetalning återbärs bilskatten först när den sökande i registerutdraget har antecknats som ägare till bilen.

Ansökan om återbäring av bilskatt ska göras inom sex månader efter att bilen har registrerats, eller vid köp på avbetalning från det datum den sökande registrerades som ägare. Den fritt formulerade ansökan skickas till Skatteförvaltningen/Bilbeskattning, PB 1000, 10901 Hangö.

Till ansökan ska bifogas

 • läkarintyg
 • kopia av körkortet eller av förarens körkort, om den sökande på grund av sin skada inte själv kan köra bil
 • utredning om i vilka syften och hur ofta sökanden använder bil och, om den sökande arbetar, arbetsintyg från arbetsgivaren och en utredning över arbetsresan och möjligheterna att använda kollektivtrafik för resan till och från arbetet eller ett studieintyg om examensinriktade studier
 • ett intyg över att den sökande vid bilens första registrering har antecknats som ägare eller, om den sökande då har antecknats som innehavare, intyg över att innehavaren har blivit ägare
 • kopia av fakturan.

Beslut om återbäring av bilskatt kan ansökas också innan bilen har registrerats i den sökandes namn eller redan innan bilen har införskaffats. Den som är missnöjd med ett beslut om bilskatt kan först söka rättelse hos Skatteförvaltningens bilbeskattning i Hangö och, om rättelsen avslås, söka ändring i rättelsebeslutet genom besvär hos förvaltningsdomstolen i den domkrets där den sökande var bosatt vid tiden för ansökan om återbäring av bilskatten. De skriftliga besvären lämnas in till förvaltningsdomstolen. För besvärsbehandlingen i domstolen tas det ut en rättegångsavgift på 250 euro. Avgiften tas dock inte ut om förvaltningsdomstolen ändrar det beslut besvären gäller till förmån för den ändringssökande. Tilläggsuppgifter: www.skatt.fi.

10.4 Nedsättning av bilskatt

Skatteförvaltningen kan bevilja nedsättning av bilskatten på grundval av 50 § i bilskattelagen, om den sökande inte uppfyller kriterierna i 51 § i den lagen. Vid beviljande av skattelättnad beaktas bl.a.

 • arten av funktionsnedsättning som hindrar rörelseförmågan
 • behovet av bil
 • familjens ekonomiska och sociala ställning.

Skatten kan på särskilt vägande skäl återbäras helt eller till en skälig del. Som skattelättnad har återbäring på bilskatt även beviljats föräldrar som behöver bil för att skjutsa barn med svår funktionsnedsättning. Skattelättnaden kan även ansökas på förhand. I ansökan ska anges att ansökan baserar sig på 50 § i bilskattelagen.

En fritt formulerad skriftlig ansökan sänds till Skatteförvaltningen/ Bilbeskattning, PB 40, 00052 Skatt. Till ansökan ska samma bilagor bifogas som vid ansökan om återbäring med hänvisning till 51 § i bilskattelagen. Som redogörelse för den ekonomiska situationen bifogas en utredning över senast verkställda beskattning eller en utredning av socialmyndigheterna över den ekonomiska ställningen. I ansökningar som lämnas in på förhand ska också bilens pris anges. Ändring i Tullens beslut kan inte överklagas. Närmare upplysningar på adressen www.skatt.fi.

10.5 Befrielse från fordonsskattens grundskatt

(Fordonsskattelagen, vägtrafiklagen)

Bilens ägare eller registrerade innehavare är skattskyldig. Är både ägaren och innehavaren registrerade, är innehavaren skattskyldig. Enligt fordonsskattelagen är skatteperioden för bilskatt en period på 12 månader som börjar när bilen första gången registreras eller omregistreras eller när en person köper en begagnad bil.

Befrielse från fordonsskattens grundskatt kan beviljas

 • den som har beviljats parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning (se kapitel 10.2),
 • den som kör en bil som skjutsar den som har beviljats parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning,
 • den som har beviljats skatteåterbäring enligt 51 § i bilskattelagen eller befrielse från skatt som avses i 50 § i den lagen på grund av olägenheter som orsakas av egen eller en familjemedlems sjukdom eller funktionsnedsättning.

Befrielsen beviljas den skattskyldige och gäller endast fordonsskattens grundskatt. Fordonsskattens drivkraftsskatt för dieseldrivna fordon ska betalas.

Du kan söka befrielse från fordonsskattens grundskatt på samma gång som du ansöker om parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning. I ansökan ska du ange den skattskyldiges personbeteckning och registreringsnumret för det fordon för vilket du ansöker om befrielse. Man kan ansöka om befrielsen i samband med att man ansöker om nytt eller förnyar ett tidigare parkeringstillstånd, men inte när man ansöker om ett duplikat.

När man förnyar ett tidigare parkeringstillstånd och har en gällande befrielse från fordonsskattens grundskatt (på grundval av parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning) måste man på samma gång ansöka om befrielse på nytt, eftersom giltighetstiden är bunden till parkeringstillståndets giltighetstid.

Om befrielse från skatt inte söks hos Trafi i samband med ansökan om parkeringstillstånd, kan befrielse sökas i efterhand. Ansökan kan då antingen postas till Trafi eller lämnas in elektroniskt på adressen för medborgartjänster Suomi.fi. Om parkeringstillståndet har beviljats före 2016 måste en kopia av parkeringstillståndets giltighetstid bifogas ansökan.

Ansökningsblanketten kan skrivas ut från www.suomi.fi vid fliken E-tjänster – Befrielse från fordonsskattens grundskatt på basis av invaliditet. Man kan också ringa till fordonsskatterådgivningen och be att få blanketten hemskickad. Från Ajovarma kan man inte ansöka enbart om skattebefrielse.

Befrielse från fordonsskattens grundskatt kan sökas retroaktivt för högst de tre senaste skatteperioderna.

Närmare uppgifter om ansökan ger fordonsskatterådgivningen på Trafi, tfn 029 534 5125 (lna/msa) vardagar kl. 8–18, www.trafi.fi/sv/vagtrafik/beskattning/fordonsskatt, Ajovarma, tfn 075 323 2000, www.ajovarma.fi/sv/ och FSS rehabiliteringsrådgivare, se kapitel 16 för kontaktuppgifter.

10.6 Invalidrabatt i trafikförsäkringen

(Trafikförsäkringsbolagen)

En del trafikförsäkringsbolag beviljar rabatt på trafikförsäkringspremien mot uppvisande av det första beslutet om återbäring av bilskatt för personer med funktionsnedsättning. Vilken rabatt som beviljas, alltså vilken utgångsbonusklass, måste kontrolleras hos det egna försäkringsbolaget. Rabatt beviljas inte om den sökande redan har större bonus än utgångsbonusklassen. Trafikförsäkringsbolagen ger närmare upplysningar.

10.7 Dispens för körkortstillstånd och körrätt 

(Vägtrafiklagen)

Trafiksäkerhetsverket kan av tungt vägande skäl bevilja åldersdispens för körkortstillstånd och körkort i klass B. Dispens kan ansökas till exempel för synskadade föräldrars minderåriga barn. Dispens kan beviljas personer som fyllt 17 år. Dispens beviljas enligt prövning från fall till fall och kan komma i fråga endast i exceptionellt besvärliga situationer. Dispens har inte beviljats enbart på grund av långa resor eller dåliga trafikförbindelser.

Man ansöker om dispens med en fritt formulerad ansökan till trafiksäkerhetsverket. Till ansökan ska bifogas en utredning av varför körkortet behövs, till exempel en kopia av ett läkarutlåtande och ett utlåtande av socialnämnden. För ett beslut om åldersdispens tas det ut en avgift på 100 euro. Även beslut om avslag på ansökan är avgiftsbelagda.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »