14 Om du inte är nöjd med beslutet

I detta kapitel:

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

14 Om du inte är nöjd med beslutet

14.1 Myndigheterna kan själva ändra ett beslut de har fattat

(Förvaltningslagen)

Innan den som är missnöjd med en myndighets beslut söker ändring får den gärna gå igenom ärendet med den myndighet som fattat beslutet. Då kan man lägga fram ytterligare motiveringar som stöd för sin ansökan, klarlägga de uppgifter man lämnat in tidigare och sedan be myndigheten om förnyad granskning av beslutet. Det är viktigt att man framför begäran om förnyad granskning genast när man får beskedet, för att det vid behov ska finnas tillräckligt med tid att söka ändring inom den tidsfrist som särskilt angivits. Om tidsfristen för änd­ringssökande löpt ut eller om det kommit fram nya fakta i ärendet, är det alltid möjligt att lämna in en ny ansökan.

14.2 Delgivande av beslut och besvärsanvisning

(Förvaltningsprocesslagen, förvaltningslagen)

Ett beslut ska alltid delges i original eller som bestyrkt kopia. Den berörda personen anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen från den dag beslutet postades som vanligt brev, alternativt den dag mottagningsbeviset visar. Tidsfristen på sju dagar räknas från dagen efter att beslutet postades. Tiden för ändrings­sökande räknas från den dag man fått del av beslutet.

En besvärsanvisning ska alltid fogas till ett myndighetsbeslut som får överklagas genom besvär. Av anvisningen ska det framgå till vilken myndighet besvärsskriften ska riktas, hur och inom vilken tid beslutet får överklagas. Där ska anges vad besvärsskriften ska innehålla, vilka bilagor som ska bifogas och hur besvären lämnas in. Av ett beslut som inte kan överklagas ska det framgå vilken bestämmelse detta grundar sig på.

14.3 Hur ska en besvärsskrift formuleras?

(Förvaltningsprocesslagen)

Sökande av ändring börjar med en besvärsskrift. Av besvären ska framgå

  • till vilken del du är missnöjd med ett beslut
  • vilka ändringar du kräver
  • varför du är missnöjd med beslutet
  • på vilka grunder du kräver ändring.

Besvärsskriften ska egenhändigt underteck­nas. Om den som söker ändring har ett nytt läkarutlåtande till stöd för besvären ska det bifogas. Besvärsskriften ska tillställas besvärsmyndigheter under besvärstiden.

Efter att besvärstiden gått ut

  • kan man ställa nya krav utgående från förändrade förhållanden eller sådant man fått kännedom om efter att besvärstiden löpt ut,
  • är det inte möjligt att utvidga de ursprungliga kraven,
  • kan bristfälliga besvär kompletteras genom att anföra nya grunder som stöd för sina krav.

Besvär ska kompletteras inom en skälig tid efter att de lämnats in.

14.4 Behandling av besvär

(Förvaltningsprocesslagen, rättshjälpslagen)

Behandlingen i olika besvärsinstanser av besvärsärenden som hänför sig till social trygghet sker i regel skriftligt. I dessa ärenden kan man själv söka ändring, utan advokat. Vid ingången av 2016 blev en mängd beslut av förvaltningsdomstolen och högsta förvaltningsdomstolen avgiftsbelagda och för besluten tas följaktligen ut en rättegångsavgift (250 € /500 €). Rättegångsavgifter tas emellertid inte ut bland annat i ärenden som en enskild har inlett och som gäller social- och hälsotjänster (däribland handikappserviceärenden) eller i besvär i som gäller grundläggande utkomst. Avgift tas inte heller ut om förvaltningsdomstolen ändrar ett överklagat beslut till förmån för ändringssökanden. Domstolsavgift tas inte heller ut av personer som har beviljats rättshjälp.

14.5 Överklagande av beslut enligt socialvårdslagen

(Socialvårdslagen, förvaltningslagen, förvaltningsprocesslagen)

Omprövning av ett beslut enligt socialvårdslagen får begäras hos socialnämnden inom 30 dagar från det att man fått del av beslutet. Den som är missnöjd med socialnämndens beslut får överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från att ha fått del av beslutet. I kapitel 14.2 berättas närmare om hur dagen för delfåendet räknas ut. Beslut som gäller socialvårdstjänster får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen med besvärstillstånd (tidigare besvärsförbud). En förutsättning för att besvärstillstånd ska beviljas är att besvären är av mycket stor betydelse för den klagande, för en enhetlig rättspraxis eller av vikt med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall.

14.6 Överklagande av beslut enligt handikappservicelagen

(Handikappservicelagen)

Omprövning av ett beslut om handikappservice får begäras hos socialnämnden inom 30 dagar från det att man fått del av beslutet. Den som är missnöjd med nämndens beslut får överklaga beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från att ha fått del av beslutet.

Beslut av förvaltningsdomstolen som gäller subjektiva rättigheter (färdtjänst, personlig assistans, serviceboende, ändringar i bostaden, hjälpmedel och anordningar i bostaden samt dagverksamhet) får överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen. Besvär ska anföras inom 30 dagar från att man fått del av beslutet.

När det gäller andra tjänster och stödformer enligt handikappservicelagen kan förvaltningsdomstolens beslut överklagas hos högsta förvaltningsdomstolen bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. En förutsättning för att besvärstillstånd ska beviljas är att besvären är av mycket stor betydelse för den klagande, för en enhetlig rättspraxis eller av vikt med avseende på lagens tillämpning i andra liknande fall.

14.7 Överklagande av klientavgifter

(Klientavgiftslagen, socialvårdslagen, förvaltningsprocesslagen)

Vid ingången av 2016 ändrades ändringssökandet med avseende på beslut som gäller avgifter för socialservice. När det gäller nya beslut ska omprövning enligt förvaltningslagen begäras inom 30 dagar (tidigare 14) och detta beslut kan överklagas hos förvaltningsdomstolen inom 30 dagar. För högsta förvaltningsdomstolen krävs besvärstillstånd. Med avseende på beslut som utfärdats före den 1 januari 2016 tillämpas den tidigare bestämmelsen om ändringssökande.

14.8 Klagomål inom hälsovården och patientskador

(Lagen om patientens ställning och rättigheter, förvaltningsprocesslagen, patientskadelagen)

Patientombudsmannen ger råd och vägleder i frågor som gäller patientens ställning och rättigheter samt skadestånd. Inom hälsovården har man inte rätt att söka ändring i beslut om vården i sig. Den som är missnöjd med ett beslut som gäller rehabiliteringstjänster eller bedömningen av hjälpmedelsbehovet och anskaffning av hjälpmedel ska i första hand kontakta den som fattat beslutet eller beslutsfattarens chef. Om ärendet inte löser sig på detta sätt, kan klienten

  1. framställa en anmärkning i ärendet till den chef som ansvarar för hälso- och sjukvården vid verksamhetsenheten, dvs. till chefsläkaren för sjukvårdsdistriktet eller till ledande läkaren vid hälsocentralen (se kapitel 15).
  2. anföra klagan hos regionförvaltningsverket (se kapitel 15) eller
  3. föra ärendet som förvaltningstvist till förvaltningsdomstolen för avgörande.

Ett förvaltningstvistemål inleds genom en ansökan till förvaltningsdomstolen. I ansökningsskriften ska parten ange det beslut den är missnöjd med och den åtgärd parten kräver. Grunderna för kravet ska också anges. I förvaltningsdomstolens beslut får ändring sökas genom förvaltningsbesvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Man kan också framställa en anmärkning eller anföra en klagan om man inte får icke-brådskande vård inom föreskriven tid.

Med patientskada avses en personskada som orsakats en patient i samband med hälso- och sjukvård, dvs. att en åtgärd har orsakat en sjukdom, funktionsnedsättning eller annan försämring i hälsotillståndet eller död och att detta objektivt kan påvisas. Patientförsäkringscentralen sköter ersättningarna för patientskador som sker i Finland, www.pvk.fi/sv, tfn 040 450 4590. Patientförsäkringen ersätter i enlighet med patientskadelagen skador och förluster som uppkommit i samband med undersökningar och vård. Det lönar sig för patienten att diskutera behovet av en skadeanmälan med den behandlande läkaren, vårdpersonalen eller patientombudsmannen (se kapitel 2.6.2).

Den som är missnöjd med patientförsäkringscentralens beslut om ersättning kan begära en beslutsrekommendation av patientskadenämnden eller föra sin sak till domstol. Närmare information om patientskadenämnden per tfn 020 743 4343, www.pvltk.fi/content/sv/1/10005/.

14.9 Sökande av ändring i beslut av FPA

Ändring i beslut av FPA kan sökas skriftligt inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet (se kapitel 14.2). Den som söker ändring har rätt att få information av FPA om de handlingar som har inverkat på behandlingen av ärendet. FPA undersöker om beslutet kan omprövas och om alla krav godkänns, förfaller ansökan och FPA meddelar sitt omprövade beslut. Om FPA inte kan ompröva beslutet, skickar FPA besvärsskriften med utlåtanden till besvärsnämnden. Besvärsnämndens beslut kan inom 30 dagar överklagas hos försäkringsdomstolen. Instruktioner om överklagande av beslut finns på www.fpa.fi/fran-ansokan-till-beslut_andringssokande.

14.10 Sökande av ändring i beslut av en arbetspensionsanstalt

(Förvaltningsprocesslagen, pensionslagen för den offentliga sektorn , lagen om besvärsnämnden för arbetspensionsärenden, arbetspensionslagarna, lagen om försäkringsdomstolen)

Första besvärsinstans i alla ärenden som gäller arbetspensionsskyddet inom den privata och den offentliga sektorn är besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Besvärsskriften ska lämnas in till pensionsanstalten inom 30 dagar efter att man fått det av beslutet (se kapitel 14.2). Till besvärsskriften bifogas en kopia av det beslut man överklagar och de utredningar man åberopar. Tilläggsutredningar kan lämnas in senare. Om den berörda pensionsanstalten inte anser sig kunna ändra sitt beslut, överförs ärendet för undersökning till besvärsnämnden för arbetspensionsärenden. Pensionsanstalten lämnar de tidigare utredningarna i ärendet till nämnden. Beslut av besvärsnämnden för arbetspensionsärenden kan överklagas hos försäkringsdomstolen som är högsta rättsinstans. I beslut som utfärdats på basis av arbetspensionslagarna kan ändring sökas genom besvär på det sätt som föreskrivs i arbetspensionslagarna (ArPL, FöPL) och förvaltningsprocesslagen. Närmare information på www.telk.fi/sv-FI, www.vakuutusoikeus.fi/sv/index.html.

14.11 Sökande av ändring i beslut av ett olycksfalls- och trafikförsäkringsbolag

(Förvaltningsprocesslagen, lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar lagen om olycksfallsförsäkring, lagen om försäkringsdomstolen)

Försäkringsbolagens beslut om rehabilitering enligt lagen om olycksfallsförsäkring kan överklagas hos besvärsnämnden för olycksfallsärenden och vidare hos försäkringsdomstolen. I motsvarande ärenden om rehabilitering enligt trafikförsäkringslagen kan ändring sökas genom besvär hos försäkringsdomstolen. Besvärsskrifterna ska lämnas in till besvärsinstanserna inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet (se kapitel 14.2). Närmare information på www.tapaturmalautakunta.fi/sv-FI.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »