15 Anmärkning och klagan inom social- och hälsovården

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

15 Anmärkning och klagan inom social- och hälsovården

(Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården, lagen om patientens ställning och rättigheter, förvaltningslagen)

En klient som är missnöjd med kvaliteten på sin socialvård eller på bemötandet får framställa en anmärkning till den ledande tjänsteinnehavaren inom social- eller hälsovården. Om en klient på grund av sjukdom eller nedsatt psykisk funktionsförmåga eller av någon annan motsvarande orsak inte kan framställa en anmärkning själv, eller om klienten är död, kan anmärkningen framställas av klientens lagliga företrädare, en anhörig eller någon annan närstående. Verksamhetsenheten ska informera klienterna tillräckligt om rätten att framställa anmärkning och göra framställandet så enkelt som möjligt.

Patient- och socialombudsmannens uppgift är att bistå vid framställandet av en anmärkning. Den ledande tjänsteinnehavaren ska behandla anmärkningen på behörigt sätt och besvara den skriftligen inom en skälig tid. I svaret får ändring inte sökas, men klienten har rätt att skriftligen anföra klagomål i samma sak hos de övervakande myndigheterna. Tillsynsmyndigheten (Valvira eller regionförvaltningsverket) får överföra klagomålet till behandling först som anmärkning. Meningen är att ärendet först ska behandlas i den verksamhetsenhet som klientens eller patientens klander riktar sig till.

Regionförvaltningsverket övervakar den kommunala social- och hälsovården (RFV, www.avi.fi/sv). Regionförvaltningsverket ansvarar för den praktiska tillsynen och för avgöranden av klagomål inom sitt verksamhetsområde. Klagomål kan anföras t.ex. över ett förvaltningsbeslut, en faktisk verksamhet eller bemötandet av en kund eller klient. Klagomål ska göras skriftligt. I klagomålet ska de åtgärder, förfaranden eller beslut som den klagande anser är felaktiga eller otillbörliga preciseras. Ett klagomål är inte ett sätt att söka ändring, och kan inte leda till beslut om ersättningar eller straff. Regionförvaltningsverket kan i sitt avgörande ge den som är föremål för klagomålet en anmärkning eller administrativ styrning i hur man borde ha handlat i ärendet. Klagomålen som behandlas kan gälla omständigheter som går högst två år tillbaka i tiden.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira (www.valvira.fi/web/sv) övervakar och styr regionförvaltningsverken och kommunerna. Valvira ansvarar för övervakningen av yrkesutbildade personer inom socialvården och hälso- och sjukvården och av organisationer inom området. Valvira övervakar också klagomål i hälsovården när det finns misstanke om att felaktig vård kan ha lett till ett dödsfall eller en svår funktionsnedsättning. Valvira handlägger klagomål som gäller socialvården i nationellt eller principiellt viktiga ärenden.

I ärenden som gäller social- och hälsotjänster eller förmåner som beviljas av FPA är det möjligt att anföra klagomål även till riksdagens justitieombudsman. Man kan skriva ett fritt formulerat klagomål eller använda blanketten för klagomål som finns på justitieombudsmannens webbplats www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/feedback/plaza-sve.htx, eller beställas blanketten hos justitieombudsmannens kansli tfn 09 4321. Det är bra att till klagomålet bifoga kopior av beslut och andra handlingar som anknyter till ärendet. Justitieombudsmannen undersöker inte klagomål i ärenden som är äldre än två år, om det  inte finns någon särskild orsak.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »