16 Kontaktuppgifter

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

16 Kontaktuppgifter

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:s centralkansli, SynVillan, finns på Parisgränden 2 A 1 i Helsingfors. Kontaktuppgifterna finns på www.fss.fi. Telefonnumret till kansliet är 09 6962 300.

FSS har en rehabiliteringschef och fyra rehabiliteringsrådgivare, vilkas viktigaste uppgifter i rådgivningsarbetet är att bevaka finlandssvenska synskadades lagstadgade rättigheter till rehabilitering, service och stöd. Rehabiliteringsrådgivarna fungerar som en länk mellan synskadade personer och ansvariga instanser inom social- och hälsovården. Rådgivarna står till tjänst för alla synskadade och deras anhöriga, samt erbjuder expertistjänster och rådgivning till aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen.

Synskadades förbund rf fungerar som en intresse-, samarbets- och serviceorganisation för synskadade och som sakkunnig i synskadefrågor. Förbundet erbjuder rehabiliteringstjänster, hjälpmedelstjänster, tjänster som stöder i frågor kring sysselsättning, tjänster kring informationstillgång och kommunikation, intressebevakning och påverkning samt expertistjänster.

SAMS–Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf är en intresseorganisation som arbetar för de finlandssvenska riksomfattande funktionshinderorganisationerna. Förbundets syfte är att främja och förverkliga jämlikhet och full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning och deras närstående inom den svenskspråkiga befolkningen i Finland. SAMS juridiska ombud ger service på svenska till alla personer med funktionsnedsättning och deras närstående i Svenskfinland oberoende av funktionsnedsättning eller föreningstillhörighet.

Kontaktuppgifter till FSS rehabiliteringsrådgivare:

  • Rehabiliteringsrådgivare för huvudstadsregionen och Östnyland. Tfn 040-511 3345
  • Rehabiliteringsrådgivare för huvudstadsregionen och Västnyland. Tfn 050-561 2951
  • Rehabiliteringsrådgivare för Åboland och Åland. Tfn 050-595 4377
  • Rehabiliteringsrådgivare för Österbotten. Tfn 050-561 2950

Kontaktuppgifter till Synskadades förbund:

Maruddsvägen 74
00930 HELSINGFORS
Tfn, växel: +358-(0)9-396 041
Webbplats: www.nkl.fi

 

Kontaktuppgifter till SAMS juridiska ombud:

Nordenskiöldsgatan 18 A
00250 HELSINGFORS
Tfn tisdagar 13:15–15:45 och torsdagar 9:15–11:45
040-519 6598 eller 050-443 0576
radgivning@juridisktombud.fi

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »