20 Nyttiga länkar på webben

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

20 Nyttiga länkar på webben

Arbetarskydd www.avi.fi

Arbetspensionsärenden www.tela.fi, www.arbetspension.fi

Arbets- och näringsbyrån (tidigare arbetskraftsbyrån) www.mol.fi

Beskattning www.skatt.fi

Besvärsnämnden för social trygghet www.somla.fi

Celia, biblioteket för synskadade www.celia.fi

Dataombudsmannens byrå www.tietosuoja.fi

Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden www.yvtltk.fi

Diskrimineringsombudsmannen www.syrjinta.fi/web/sv/framsida

Ekonomi- och skuldrådgivning www.takuusaatio.fi/sv, https://www.kkv.fi/sv

Frivillighjälp www.rodakorset.fi, www.martha.fi/sv, www.helsingforsmission.fi, www.fs4h.fi, www.lions.fi, www.samsnet.fi

Folkpensionsanstalten www.fpa.fi

Fordonsskatt www.trafi.fi

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf www.fss.fi

Föreningen Finlands Dövblinda rf www.kuurosokeat.fi/svenska

Försäkringsdomstolen www.vakuutusoikeus.fi

Förvaltningslagen kommunforbundet.fi, oikeus.fi

Handbok för handikappservice www.handbokforhandikappservice.fi

Högsta förvaltningsdomstolen www.kho.fi

Institutet för hälsa och välfärd www.thl.fi

Juridiskt ombud i Svenskfinland för det finlandssvenska handikappområdet www.samsnet.fi

Justitiekanslersämbetet www.okv.fi/sv

Klagomål www.avi.fi, www.valvira.fi, www.ombudsman.fi, www.okv.fi

Kommunerna www.kommunforbundet.fi

Kommunernas pensionsförsäkring www.keva.fi

Konkurrens- och konsumentverket www.kkv.fi

Lagstiftning www.finlex.fi/sv

Ledarhundskolan www.opaskoirakoulu.fi

Människorättscentret www.ihmisoikeuskeskus.fi

Olycksfallsärenden www.tapaturmalautakunta.fi, www.avi.fi

Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning www.trafi.fi

Patientförsäkringscentralen www.pvk.fi

Patientskadenämnden www.pvltk.fi

Pensionsskyddet www.fpa.fi, www.etk.fi, www.tela.fi, www.tyoelake.fi, www.keva.fi, www.telk.fi

Regionförvaltningsverket www.avi.fi

Rehabilitering www.fpa.fi, www.statskontoret.fi, www.vkk.fi, www.mela.fi

Reparationsunderstöd för bostäder www.ara.fi

Riksdagens justitieombudsman www.ombudsman.fi

Rättsväsendet www.oikeus.fi, www.hfd.fi

Social- och hälsovårdsministeriet www.stm.fi

Statskontoret www.statskontoret.fi

Stödcentralen Hilma för funktionshindrade invandrare www.tukikeskushilma.fi

Synskadades förbund www.nkl.fi

Utkomststöd www.fpa.fi

Valvira - Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården www.valvira.fi

Vård www.stm.fi, www.kommunforbundet.fi

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »