6 Var ska man ansöka om hjälpmedel?

I detta kapitel:

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

6 Var ska man ansöka om hjälpmedel?

(Lagen och förordningen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, förordningen om utlämning av hjälpmedel för medicinsk rehabilitering, hälso- och sjukvårdslagen, handikappservicelagen, lagen om rehabilitering som ersätts på basis av lag om olycksfallsförsäkring, lagen om rehabilitering som ersätts enligt trafikförsäkringslagen, lagen om skada, ådragen i militärtjänst, patientskadelagen, förordning om arbetskraftsservice, lagen om grundläggande utbildning, lagen om grundläggande yrkesutbildning, diskrimineringslagen)

6.1 Anskaffning av hjälpmedel

Den försvagade synförmågan och behovet av hjälpmedel kan föras på tal exempelvis vid centralsjukhusens enhet för synrehabilitering eller med en ögonläkare.

För att ha rätt till hjälpmedelstjänster inom den offentliga hälsovården ska en synskadad ha en synskärpa på det bättre ögat som är svagare än 0,3 efter att synen på bästa möjliga sätt har korrigerats med glasögon eller en diameter mindre än 60 grader på det gemensamma synfältet för bägge ögonen eller ha en synförmåga som av någon annan orsak har försvagats så att invaliditetsgraden är minst 50 procent.

Det lönar sig att ta reda på om man kan få det hjälpmedel man behöver på grund av sin synskada från den offentliga sektorn. Hälsocentralerna eller centralsjukhusen erbjuder till exempel inte storsiffriga eller talande klockor eller andra produkter som man behöver i vardagen, så som trådträdare.

Hjälpmedel kan man köpa till exempel i hjälpmedelsaffärer.

Aviris betjänar i hela landet www.aviris.fi. Tfn 09 3960 4700.

6.2 Vem beviljar hjälpmedel?

Centralsjukhusen och hälsocentralerna ska se till att det ordnas hjälpmedel för medicinsk rehabilitering till personer med synnedsättning. Det handlar då till exempel om förstoringsglas, elektroniska förstoringsanordningar, vita käppen, informationstekniska hjälpmedel, diktafoner och ledarhundar.

FPA ersätter nödvändiga dyra och krävande hjälpmedel som man behöver i sitt arbete eller sina yrkesstudier, såsom elektroniska förstoringsanordningar och informationstekniska hjälpmedel. Behovet av hjälpmedel utreds i allmänhet vid en hjälpmedelskartläggning hos Förbundet Finlands Svenska Synskadade (se kapitel 4.1) eller Synskadades förbund.

Kommunens socialväsende kan ersätta eller låna ut sådana redskap, maskiner och anordningar som inte hör till den medicinska rehabiliteringen och som den synskadade behöver för att klara sina dagliga sysslor. Man kan få ersättning för hjälpmedel som man behöver för att kunna röra sig, kommunicera och klara de personliga rutinerna hemma eller under fritiden. Ersättningen är vanligtvis hälften av hjälpmedlets anskaffningspris. Se punkt 3.3.2.

Arbets- och näringsbyrån kan bevilja arbetsgivare stöd för att omorganisera arbetsförhållandena för en person med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla anskaffning av arbetsmaskiner eller ändringsarbeten på arbetsplatsen. När det gäller hjälpmedelsfrågor kan arbetstagaren kontakta företagshälsovården.

Undervisningsväsendet - Enligt lagen om grundläggande utbildning har synskadade och andra elever i behov av särskilt stöd rätt att avgiftsfritt få sådana specialhjälpmedel som de behöver för att kunna delta i undervisningen. Skolan är skyldig att ordna de hjälpmedel som behövs i skolan och klassen. Det gäller till exempel högre pulpeter, högre arbetsbord, extra belysning, vridbara stolar och punktskriftsmaskiner. I frågor som gäller hjälpmedel ger rehabiliteringshandledarna vid centralsjukhusen mera information och också de ledande lärarna vid undervisnings- och handledningscentret Valteri Onerva.

Försäkringsbolagen ersätter hjälpmedel som är nödvändiga på grund av en synskada som orsakats av en arbetsolycka, yrkessjukdom eller trafikskada.

Statskontoret ersätter sådana hjälpmedel för krigsinvalider och veteraner som de behöver till följd av en olycka eller skada som uppkommit under militärtjänst.

Patientförsäkringscentralen ersätter sådana hjälpmedel som behövs till följd av en personskada i samband med hälso- och sjukvård.

Synskadades förbund lånar ut Daisyspelare som behövs för att lyssna på taltidningar.

Publikationer om hjälpmedelstjänster

  • Enhetliga grunder för icke-brådskande vård – Social- och hälsovårdsministeriets rapporter 2010:32. I publikationen fastställs grunderna för synskadades hjälpmedelstjänster inom den offentliga hälsovården.
  • Kvalitetsrekommendationen för hjälpmedel. Social- och hälsovårdsministeriets anvisningar 2003:7.
  • Anvisningar för hälsovårdens hjälpmedelstjänster www.thl.fi/sv/web/thlfi-sv.

Får man avslag på en hjälpmedelsansökan inom den offentliga hälsovården kan man be att få beslutet skriftligt. Då kan avslagets riktighet utredas som ett förvaltningstvistemål hos förvaltningsdomstolen.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »