8 Pensionsskyddet

I detta kapitel:

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

8 Pensionsskyddet

(Folkpensionslagen, arbetspensionslagarna)

8.1 Kort om pensionerna

Det lagstadgade pensionssystemet består av arbetspension och de pensioner som FPA betalar (folkpension och garantipension). Arbetspensionen tjänas in genom arbete. Folkpensionen kompletterar utkomsten när den intjänade arbetspensionen är liten. Garantipensionen säkerställer en minimipension för personer som bor i Finland. Arbetspensionsreformen 2017 inverkar inte på de pensioner som redan betalas ut eller på den pension som tjänats in före 2017.

Arbetspensionssystemet omfattar följande pensioner:

  • Ålderspensionen är en förmån som gör det möjligt för äldre att lämna arbetslivet.
  • Partiell förtida ålderspension är möjlig vid 61 års ålder eller senare. Den ersätter den tidigare deltidspensionen.
  • Invalidpensionen ersätter förlust av förvärvsinkomster på grund av långvarig arbetsoförmåga.
  • Rehabiliteringsstödet är en tidsbegränsad invalidpension.
  • Arbetslivspension kan sökas vid 63 års ålder när man har arbetat i minst 38 år i uppgifter som medför slitage och belastning och arbetsförmågan är nedsatt.
  • Familjepension betalas till efterlevande makar och minderåriga barn.
  • Det lagstadgade obligatoriska pensionsskyddet kan man själv komplettera med kompletterande pensionsskydd.

Arbetspensionsanstalterna informerar närmare om arbetspensionerna. FPA informerar i frågor som gäller folkpensioner. Information om pensionsreformen www.pensionsreformen.fi.

8.2 När du når åldern för ålderspension

Ålderspension ska sökas. På en och samma gång kan man ansöka om både arbets- och folkpension. Ålderspensionen börjar vid ingången av den månad som följer på den månad då arbetstagaren har fyllt det antal år som krävs för ålderspension och lämnat det arbete från vilket ålderspension söks. En företagares ålderspension börjar vid ingången av den månad som följer på den månad då företagaren har ansökt om pension.

Invalidpensionen omvandlas automatiskt till ålderspension. Pension som tjänats in för arbete vid sidan av invalidpension betalas ut på ansökan.

Handikappbidraget upphör när ålderspensionen börjar. Vårdbidrag för pensionstagare ska ansökas separat (se kapitel 7.3). Också pension på grund av blindhet upphör och omvandlas till folkpension (se kapitel 8.5). Folkpensionens belopp beror på arbetspensionsbeloppet. Pension som tjänats in för arbete vid sidan av ålderspension måste ansökas separat när man slutar arbeta.

8.3 Folkpension från FPA

Den som bor i Finland och inte alls har någon arbetspension eller vars arbetspension blir liten kan få folkpension. Folkpensionen minskar i takt med att arbetspensionen ökar. Folkpensionens belopp kan också påverkas av tid man har bott utomlands. Full folkpension för ensamboende är 628,85 euro i månaden. Från folkpensionssystemet utbetalas ålderspension till personer som fyllt 65 år.

8.4 Arbetspension enligt tiden i förvärvsarbete och förvärvsinkomsterna

Arbetspension får den som har tjänat in pension på grund av arbetsinkomst från anställningsförhållande eller som företagare. Du kan få arbetspension som ålderspension från den lägsta pensionsåldern i din åldersklass, i allmänhet mellan 63 och 68 år. Arbetspensionens belopp utgår från förvärvsinkomsterna. Den privata sektorns arbetspensionsanstalter skickar dig ett pensionsutdrag i regel vart tredje år. I utdraget redovisas din arbetshistoria och den intjänade pensionen. Du kan be om arbetspensionsutdrag från din egen arbetspensionsanstalt. Utdraget kan också läsas på nätet när som helst på www.arbetspension.fi.

En företagare ansvarar själv för sin pensionsförsäkring. Företagare ska försäkra sin företagarverksamhet i enlighet med lagen om pension för företagare (FöPL). Företagaren kan ta sin pensionsförsäkring antingen från ett arbetspensionsförsäkringsbolag eller från en pensionskassa, om det finns en sådan i den aktuella branschen. Företagares pensionsförsäkring grundar sig på FöPL-arbetsinkomsten. Det lönar sig att dimensionera den rätt, eftersom den bland annat inverkar på beloppet för den kommande pensionen, på dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen och på eventuell arbetslöshetsersättning. Närmare information fås från pensionsbolagen och från Synskadades förbunds företagarrådgivning.

8.5 Pension på grund av blindhet

Blinda (se kapitel 7.2 för definition av blinda) har rätt till invalidpension enligt 12 § 4 mom. i folkpensionslagen. Pension enligt detta moment berättigar till inkomstrelaterade sjuk-, arbetslöshets- och föräldraförmåner samt till arbetsförvaltningens tjänster och också rätt att utföra lönearbete utan inkomstbegränsningar. Denna pension är pensionsavhängig, vilket innebär att t.ex. invalidpension enligt arbetslagstiftningen minskar pensionen på grund av blindhet. Också en del förmåner, såsom arbetslöshetsförmåner, är pensionsavhängiga och minskar med pensionsbeloppet. En blind person som får invalidpension från FPA på andra grunder än den som nämns ovan, kan be att FPA ser över beviljandegrunderna. Detta kan göras retroaktivt för högst ett halvt år.

8.6 Garantipension

(Lagen om garantipension)

Garantipensionen förbättrar utkomsten för pensionärer med de lägsta inkomsterna. Om pensionstagarens folkpension och förvärvspension sammanlagt är mindre än gränsen för garantipension, 760,26 euro i månaden, betalas den resterande delen ut som garantipension. På garantipensionens belopp inverkar alla andra pensioner personen får, också pensioner från utlandet. Garantipensionen beaktas som inkomst bland annat vid fastställande av bostadsstöd och utkomststöd. Garantipension kan sökas från FPA och beviljas retroaktivt för högst sex månader.

En garantipensionstagare är berättigad till sjukdagpenning,

  • om personen är under 68 år, arbetar efter att ha gått i pension och som pensionär drabbas av arbetsoförmåga i detta arbete,
  • om garantipensionen har beviljats på basis av sjukpension för blinda eller personer med nedsatt rörlighet enligt 12 § 4 mom. i folkpensionslagen,
  • om garantipensionen har beviljats på basis av full arbetsoförmåga enligt olika lagar.

En garantipensionstagare har i allmänhet rätt till rehabiliteringspenningförmån. Rätten gäller däremot inte personer som beviljats garantipension på grundval av att ha fyllt 62 år och ha ålderspension eller förtida ålderspension, eller invandrare som fyllt 65 år.

Rehabiliteringspenningen för blinda arbetstagare som får sjukpension och garantipension enligt 12 § 4 mom. i folkpensionslagen fastställs i första hand på basis av förvärvsinkomsterna. I andra hand kan rehabiliteringspenningen fastställas på basis av tidigare förmåner och i sista hand på basis av minimibeloppet. I detta fall inverkar garantipensionen inte på rehabiliteringspenningens belopp.

Garantipensionen kan dras in av särskilda skäl. Som särskilt skäl kan det anses när pensionstagaren annars går miste om en större förmån som betalas ut från annat håll. För att garantipensionen ska dras in, måste pensionstagaren skriftligt begära att den ska upphöra. Om garantipensionen upphört på begäran, kan den på basis av en ansökan beviljas på nytt.

8.7 Pensionstagares rätt till förvärvsinkomster och att lämna pensionen vilande

(Lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete)

Den som får ålderspension kan arbeta utan begränsningar, men arbetsinkomsterna inverkar då även på beskattningen av pensionen och på eventuella bostadsbidrag.

Arbets- och företagsinkomster inverkar på sjuk- respektive invalidpensionen både inom folk- och arbetspensionssystemet, på pensionstagarens bostadsbidrag och på beskattningen av pensionerna. Utöver sjuk- respektive invalidpensionen får man förtjäna 737,45 euro i månaden. Den som får arbetspension kan ha en högre inkomstgräns. Den personliga inkomstgränsen kan kontrolleras hos arbetspensionsanstalten innan man börjar arbeta. Om förvärvsinkomsterna överstiger gränserna, kan pensionen lämnas vilande i minst tre månader och högst två år. Utbetalningen återupptas när pensionstagaren slutar arbeta eller förvärvsinkomsterna minskar så att de ligger under de nämnda inkomstgränserna. Pensionsanstalten ska informeras om läget (se kapitel 9).

Den som lämnar sin pension vilande betalas handikappbidrag till det högsta beloppet på 416,91 euro i månaden för den tid som utbetalningen av pensionen varit avbruten.

Handikappbidraget betalas endast ut till dem som innan pensionen lämnades vilande fick vårdbidrag för pensionstagare. Även den som lämnar pensionen vilande har fortfarande rätt till bostadsbidrag för pensionstagare.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »