Om guiden

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »

Serviceguiden – ett stöd när du självständigt ansöker om tjänster

Till guidens användare

I serviceguiden har vi sammanfört grundläggande information om socialskyddet och om service och förmåner i samband med det. Förbundet Finlands Svenska Synskadade och Synskadades förbund ger dig kostnadsfritt sakkunnigt bistånd vid ansökningar. Rehabiliteringsrådgivarna ger alla synskadade och deras anhöriga råd när det gäller att söka tjänster och stöd. Kontaktuppgifterna hittar du i slutet av serviceguiden. I guiden hittar du också kontaktuppgifter till centralsjukhusens socialarbetare och rehabiliteringshandledare för synskadade. De informerar bl.a. om hjälpmedel, rehabilitering och andra tjänster.

I serviceguiden hittar du uppgifter om FSS distriktsföreningar. Föreningarna erbjuder synskadade möjligheter till lokala aktiviteter, såsom kamratstöd, information, hobbyn och rekreation.

Vi tar gärna emot respons om serviceguiden.

Kontaktuppgifter: sari.kokko@nkl.fi, tel. 09 3960 4574.

5.2.2017 Vuokko Jantunen, Sari Kokko, Sinikka Mäntyjärvi och Elli Björkberg

Vem är synskadad?

Synskadad är per definition den vars synskärpa på det bättre ögat är svagare än 0,3 efter korrigering med glasögon. En person klassificeras som blind om synskärpan på det bättre ögat är svagare än 0,05 efter korrigering med glasögon eller om synfältet har krympt i diameter så att det är mindre än 20 grader, eller om den funktionella synen av någon annan orsak har försvagats på motsvarande sätt. Den officiella diagnosen för en synskada ställs alltid av ögonläkare. Definitionen grundar sig på Världshälsoorganisationen WHO:s klassificering som bland annat beaktar synskärpan och brister i synfältet.

En synskadad kan vara svagsynt eller blind. Som synskadad klassificeras inte en person, vars synförmåga kan återställas till det normala med hjälp av glasögon eller som har normal syn på det ena ögat.

En synskadad har på grund av nedsatt synförmåga märkbara svårigheter med att uträtta sina dagliga sysslor. Det men en synskada medför beror bland annat på i vilken ålder den uppstod, hur länge den har varat och på personens förmåga att anpassa sig psykiskt och tillägna sig nytt. Också livsstilen, de krav ens uppgifter ställer på synförmågan och miljöfaktorer inverkar på hur mycket en synskada är till men i livet.

Hur en funktionsnedsättning definieras beror på värderingarna i samhället och på de krav gemenskapen ställer på sina medlemmar. Gränsen för en synskada är beroende av hurdan synförmåga samhället förutsätter av sina medlemmar. I takt med att antalet visuella skyltar och automater av olika slag ökar, ökar också funktionsnedsättningen, eftersom alla inte kan ta emot visuell information och det kan vara svårt att använda automater.

Det finns högst 60 000 synskadade i Finland. Anmälningarna till Synskaderegistret om åldersfördelningen ger vid handen att åtminstone 50 000 av dem är äldre, under 10 000 i arbetsför ålder och några tusen barn och unga.

Synskada hos äldre personer handlar inte om de sedvanliga försämringarna av funktionsförmågan som åldrandet medför. För människan är det aldrig ett normaltillstånd att vara blind, utan också för äldre är det alltid fråga om en funktionsnedsättning. Endast en bråkdel av de äldre blir synskadade. Till exempel åldersförändringar i gula fläcken (makuladegeneration) är en sjukdom som också kan drabba unga. Också gråstarr förekommer i alla åldrar.

Synskadades förbund (SCF) och Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS)

Synskadades förbund rf, på finska Näkövammaisten liitto, är ett finskspråkigt förbund för personer med synnedsättning. SCF:s verksamhetscenter Iiris finns i Helsingfors. När det hänvisas till ”Synskadades förbund” eller ”SCF” i denna utgåva, syftar det på det finskspråkiga förbundet.

Guiden har bearbetats för finlandssvenska förhållanden av Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS). FSS är ett förbund för svenskspråkiga personer med synnedsättning i Finland. Förbundet har bland annat rehabiliterings-, punktskrifts-, IT-, och publikationsverksamhet. Förbundets centralkansli SynVillan finns i Helsingfors. Förbundet har sju distriktsföreningar med verksamhetscenter i Helsingfors, Borgå, Ekenäs, Åbo, Vasa, Jakobstad och Mariehamn. I distriktsföreningarna ordnas program enligt behov och önskemål.

Synskaderegistret tillhandahåller information om synskada

Synskaderegistret är ett riksomfattande personregister underordnat Institutet för hälsa och välfärd (THL) som förs av Synskadades förbund. Enligt lagen är hälsovårdsmyndigheterna skyldiga att anmäla alla som har en bestående synskada till registret.

Uppgifterna används till att följa förekomsten av synskada i vårt land. De statistiska uppgifterna står avgiftsfritt till allmänhetens förfogande. Mera information finns på www.nkl.fi/nvrek.

Tillbaka till serviceguidens ingångssida »