Rehabilitering

Som person med synnedsättning kan du göra det mesta du har gjort tidigare. Det kan ta längre tid, kräva aktiv träning eller kanske utföras på ett annat sätt.

FSS rehabiliteringspersonal

Världshälsoorganisationen WHO definierar synskada på detta sätt: ”Synskadad är den person som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift, eller att med synens hjälp orientera sig, eller som har motsvarande svårigheter i vardagen.”

Inom FSS rehabilitering jobbar vi för att den som har en synnedsättning – oavsett ålder, social och kulturell bakgrund samt ekonomisk ställning – ska ha möjlighet till en mångsidig habilitering eller rehabilitering. 

FSS rehabiliterings uppgift är bland annat:

  • Att stöda, uppmuntra och motivera personen med synnedsättning. 
  • Att utföra uppsökande, kartläggande och uppföljande hembesök. Besöken görs kostnadsfritt till personer med synnedsättning i Svenskfinland.
  • Att bedriva informationsarbete med syfte att informera synnedsatta, anhöriga och andra om FSS och vår verksamhet. Att ge information om synnedsättningar till olika sammanslutningar, utbildningsenheter och andra aktörer inom sektorn.
  • Att tillsammans med personen med synskada finna nya lösningar och möjligheter till att leva ett fullvärdigt och meningsfullt liv.
  • Att ordna anpassningskurser och temadagar för personer med synnedsättning och deras anhöriga.
  • Att planera och genomföra kurser i egen regi och i samarbete med övriga aktörer.
  • Att upprätthålla samarbete med medlemmarnas hemkommuners serviceorgan samt övriga instanser.
  • Att hjälpa personen med synskada att få kontakt med en distriktsförening och andra i samma situation. 

Det konkreta innehållet i rehabiliteringen är individuellt. Här påverkar faktorer så som grad och art av funktionsnedsättning, familjesituation, ålder, yrke och intressen. Den individuella situationen kan förändras och vid behov följer vi upp och kartlägger din situation igen.

Förbundets rehabiliteringsrådgivare kan man kontakta då man själv börjar få problem med att klara sig i vardagen på grund av nedsatt syn eller om man som anhörig vill diskutera. Även professionella är välkomna att kontakta våra rehabiliteringsrådgivare! Vår service är kostnadsfri.

Inom rehabiliteringen jobbar vi även med individuell intressebevakning.

Länk till våra kontaktuppgifter »

Kursverksamhet

FSS ordnar årligen kurser i hela Svenskfinland, i egen regi eller i samarbete med andra aktörer. Kursspråket är alltid svenska. 

Kursernas syfte är att stöda deltagarna i den förändring i livssituationen som sker vid en synskada. Deltagarna får ökad kunskap om sin synnedsättning, hjälpmedel och annan info som underlättar en vardag som är så självständig som möjligt. Kurserna ger även möjligheter till nya sociala kontakter samt gemenskap med andra i samma livssituation.

Kontakta rehabiliteringsrådgivarna för närmare upplysningar om vår kursverksamhet!

Länk till våra kontaktuppgifter »

Anpassningskurser

FSS ordnar årligen anpassningskurser för personer med synnedsättning i samarbete med Folkpensionsanstalten (FPA). Kurserna är en vecka långa och ordnas delvis i form av familjekurser. Här kan du läsa mera om kurserna.

Kvinna med vit käpp

Vita käppen

Den vita käppen, synskadades egen symbol, det främsta hjälpmedlet!