Om oss

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Kort historia

Samfundet Finlands Svenska Blinda r.f. grundades år 1946 och var den första svenskspråkiga blindorganisationen i Finland. Samfundet grundades på initiativ av blinda och synsvaga människor som även ledde verksamheten. År 1972 ändrades organisationens namn till Finlands Svenska Synskadade och förkortningen FSS används ännu idag. År 1988 beslöt man att ombilda FSS till ett förbund och från och med 1990 heter FSS Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Förbundets verksamhet har under de senaste årtiondena förändrats från social verksamhet till information, kommunikation, rehabilitering, intressebevakning och resursanskaffning.

Kvinna skriver punktskrift på en Perkins Brailler

FSS idag

Förbundet Finlands Svenska Synskadade (FSS) är en organisation av svenskspråkiga synskadade i Finland. Förbundet verkar som intresse-, kontakt- och serviceorganisation i alla delar av Svenskfinland: FSS har sju medlemsföreningar med verksamhetscentra i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå. Förbundet har cirka 800 synskadade personmedlemmar. I Finland finns det 50 000–60 000 synskadade personer varav i Svenskfinland ungefär 3000. FSS mål är att bevaka deras intressen och producera tjänster som kompletterar samhällets serviceutbud.

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade vill tillsammans med andra vara med och verka för ett samhälle som genomsyras av solidaritet och gemenskap.

FSS har verksamhet i många olika former. Verksamheten är öppen för alla som har en synnedsättning, man måste inte vara medlem för att ta del av vår service.

Läs mera om verksamheten under de olika verksamhetområdena till vänster. Du kan också läsa mer om vår verksamhet i verksamhetsplanen och -berättelsen. Läs också vad som händer i Händelsekalendern.

Länk till verksamhetsplanen och -berättelsen »

Länk till händelsekalendern »

Erfarenhetstalare

Hur är det att leva med en synnedsättning? FSS erfarenhetstalare ger dig svaret!

FSS erfarenhetstalare informerar om synskadades situation i daghem, skolor, vid föreningssammankomster, på arbetsplatser och utbild­nings­enheter samt för beslutsfattare om vad det innebär att leva med ett synhandikapp i dagens samhälle.

Vill du boka in en erfarenhetstalare? Ta kontakt med förbundet!

Länk till våra kontaktuppgifter »

FSS broschyr i en korg med äppel

FSS strävar till att göra information tillgänglig och att hjälpa synskada ta del av information. FSS ger ut egna publikationer i tillgängliga format. 

FSS rehabiliteringspersonal.

Som person med synnedsättning kan du göra det mesta du har gjort tidigare. Det kan ta längre tid, kräva aktiv träning eller kanske utföras på ett annat sätt. 

Röd perkins puntkskriftsmaskin

FSS ger regelbundet ut ett antal publikationer och broschyrer i tillgängliga format. Kommunikation och tillgången till information är livsviktigt i dagens informationssamhälle. 

Äldre man lyssnar på taltidningen

Alla finlandssvenska dagstidningar och flera andra publikationer fås som taltidningar. Här hittar du prenumerationsuppgifter och utbud.

Person som skriver på en bärbar dator.

FSS erbjuder IT-stöd till personer med synnedsättning i form av telefon- och e-poststöd samt som hembesök

Skolelever lyssnar på rehabiliteringsrådgivare i gymnastiksalen

Öppenhet, samhörighet, delaktighet och jämlikhet. Samhället och omgivningen ska vara tillgänglig för alla. 

Personer på läktaren under fotbollsmatch i Mariehamn.

FSS beviljar understöd till personer med en synskada för olika ändamål enligt våra stadgar. 

Kvinna använder dator med punktskriftsskärm

Här hittar du bland annat förbundets stadgar, pressmeddelanden, serviceguiden, verksamhetsplaner och -berättelser.

Kondoleanskort

I stället för blommor kan du uppvakta på högtidsdagen med ett kort eller hedra den bortgångna med en adress. Medlen tillfaller FSS Blomsterfond som understöder verksamheten för en bättre vardag för Finlands svenska synskadade. 

Ikon som föreställer ett dokument

Detta är en dataskyddsbeskrivning, som beskriver hur Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf (FSS) samlar in, behandlar och lämnar ut personuppgifter i samband med de tjänster som FSS erbjuder.

Illustration på en folkmassa

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.