Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga personer med synnedsättning inom vårt verksamhetsområde som omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. VSS är en medlemsförening i Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf.

Verksamheten i Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. startade år 1972 och föreningen har ca 240 medlemmar, varav ca 60 procent är ordinarie medlemmar och 40 procent stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Hur blir man medlem?

Om du är synskadad och gärna skulle vilja bli medlem kan du kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950 (måndag-torsdag) eller e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi  Ulla-Britt hjälper dig vidare och kommer eventuellt på hembesök. Sen kan ni i lugn och ro diskutera just din situation. För att bli medlem skall man ha en synskada på 50% eller en synskärpa som är lika med, eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem i VSS

Vem som helst, som fyllt 15 år, kan bli stödjande medlem. Känner du för att stödja vår verksamhet så kontakta Febe Mörk under kontorstid (må-to kl.9-14) på tfn 045-321 3320 eller per e-post vasasynskadade@gmail.com. Ansökan om medlemsskap går till styrelsen som sen beslutar om medlemsskapet. En stödjande medlem betalar en årlig medlemsavgift, vilken bestäms på höstmötet. Som stödjande medlem har du möjlighet att aktivt delta i våra träffar, resor och evenemang. Föreningens verksamhet framkommer här på hemsidan, samt även i Vasabladets och Syd-Österbottens föreningsspalt, samt med jämna mellanrum Torgplatsen i Vbl.
Välkommen med i vårt glada gäng!

Allmänna Ledsagare (AL)

Under hösten 2015 och våren 2016 har ett antal personer, som brinner för att hjälpa till inom föreningen, fått skolning i hur man ledsagar en synskadad person. Den allmänna ledsagaren kan följa med på resor, idrottsevenemang och dylikt. Om resan tex är flera dagar erhåller AL dagtraktamente och givetvis gratis resa.
VSS är oerhört tacksamma för alla som vill hjälpa oss i föreningen! Det finns planer på att hålla en uppdaterad/ny kurs för de AL som redan finns, men även för NYA. Håll utkik i dagspressen eller kontakta kansliet.

Föreningens verksamhet

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov. Målsättningen är att vi skall kunna stödja och uppmuntra våra synskadade medlemmar genom olika aktiviteter till ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt - ALLT ÄR MÖJLIGT OM MAN VILL -

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar på Korsholmsesplanaden 44 i Vasa eller andra platser i distriktet
- kvinno- och karaträffar
- teaterbesök både på Wasa Teater och sommarteatrar, samt ibland till Helsingfors och Åbo, alla med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- julfest i distriktet varje år
- anhörigträffar med jämna mellanrum i samarbete med FSS och Folkhälsan
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com

 

Punktskrift och IT-kurser
Punktskriftsundervisning sker i föreningens regi med egna instruktörer. Är du intresserad av att lära dig punktskrift, kontakta kansliet för mera info.

Vi ger i samarbete med FSS IT-undervisning till den som behöver. Kontakta kansliet om du funderar över någonting gällande datorer, surfplattor eller datorer, så ordnas det på bästa sätt. Du får undervisning om hur du på bästa sätt kan använda din utrustning, med eller utan hjälpmedel såsom talsynteser och förstoringsprogram.
 

Trivselcafé Aktivt Seniorliv och vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Trivselcafé för synskadade seniorer hålls varannan vecka (ojämna veckor). Motsvarande verksamhet ordnas även i Sydösterbotten en gång per månad. Kontakta Carina Blom för mera info, tfn 044-788 1026.

Vattengymnastiken ordnas under höst- och vårterminen i Folkhälsans hus i Smedsby. Mera info från kansliet..

Facebook sidan uppdateras med jämna mellanrum. Gilla och kolla gärna: www.facebook.com/vasasynskadade.

Styrelsen och Febe hälsar just dig välkommen med i gemenskapen i vår förening! Vill du veta mera, kontakta gärna någon i styelsen eller Febe på telefon 045-321 3320 (måndag - torsdag kl.9-14)

Taltidningar

FSS ger ut Vasabladet och Sydösterbotten som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening rf och Synskadades förbund. Även FSS medlemstidningar samt andra tidskrifter utkommer i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs. en Daisyspelare, och alla som uppfyller kravet på en synnedsättning på 50% eller mera är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-561 2950. För teknisk handledning och hjälp, kontakta taltidningsstödperson Siv-Britt Häggman, tfn 050-341 7293 i Vasaregionen eller Tommy Nickull, tfn 040 506 5580 i Sydösterbotten.

Rehabilitering

Rehabilitering syftar till att den synskadade trots sitt handikapp skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och sjukvårdskistrikten ordnar olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling.  Vid behov, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 (måndag-torsdag) eller rehabiliteringshandledare Marja-Leena Österlund (på sjukhuset) tfn 0400-792 428 eller 06-2132428.

FSS:s erfarenhetstalare är synskadade personer som besöker tex skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad. Dessutom fungerar synskadade personer som kontakt- och stödpersoner för andra synskadade. (läs mera om VSS kamratstöd)

OLKA-punkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Våra broschyrer finns vid OLKA-punkten samt på ögonavdelningen på VCS - tveka inte utan ta kontakt - vad du än undrar över! Vid den nystartade OLKA-punkten finns även en vit mapp med information om föreningens verksamhet och kontaktpersoner till föreningen. Kamratstödsperson för OLKA är Britten Nylund, tfn 040-523 6121.

Kamratstödprojekt

Föreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har ett fungerande kamratstödprojekt. Projektet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen för att var och en skall
* ha någon att prata med
* känna en ökad delaktighet i föreningen
* få en ökad förståelse för sin synnedsättning
* få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning
För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver.
Känner du att du vill prata med någon som har erfarenhet och förstår en synskadad kan du ta kontakt med någon av följande personer:
Marita Carlson, tfn 0500-201 666, Peter Sahlsten, tfn 050-588 5103, Lena Holmström 0400-668 034, Kerstin Lillbåsk tfn 050-369 5997, Susanne Granholm tfn 050-517 4743.
 

Minnesadresser och historik

Föreningen tillhandahåller kondoleansadresser som upprättades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl.

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare". 

På grund av att det finns så många lådor av adresser och Lyktan nu skall tömmas, så realiseras minnesadresserna bort till en summa av 5€/styck.
Kontakta kansliet för mera information.

Föreningen gav ut en 40-års historik i samband med sitt 40-årsjubileum i oktober 2012. Kontakta kansliet om du vill ha få en historik hemskickad, helt gratis. 

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen har sedan början av 2012 en ny fadderbarnsverksamhet. Föreningen Schoolkids Light rf bildades i Ingå 2011. VSS understöder en blindskola i Irente i Tanzania och dess främsta uppgift är att stöda synskadade barn och dess skolgång. VSS beslöt att anta detta som sin fadderbarnsverksamhet och understöder Schoolkids Light med ett månatligt understöd.

Om du som läser detta har hjälpmedel för synskadade som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar och avlagda förstoringsglas efterlyses till skolan. Det som vi får in levereras vidare till skolan varje år.

Kontakta verksamhetsledare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet: http://www.schoolkidslight.fi/

Det finns även en facebookssida: https://www.facebook.com/schoolkidslight

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

Mera information gällande föreningen och dess verksamhet på medlemsbandet, tidningen Synvinkel (=utgiven av FSS), föreningsspalten i Vasabladet och Sydin, samt Torgplatsen i Vbl (med jämna mellanrum)

Välkomna med i verksamheten!

 

VSS skrivruta - kontakta kansliet om du som är synskadad behöver en.

Verksamhetscentret Lyktan finns tillsvidare på Korsholmsesplanaden 44 i Österbottens föreningars utrymmen.

Korsholmsesplanaden 44, vån 2
65100 Vasa
vasasynskadade@gmail.com
045-321 3320 (måndag-torsdag kl.10-12)
Verksamhetsledare Febe Mörk finns i kansliet på Korsholmsespl.44, vån 2 rum 215, måndag-torsdag kl.9-14. Välkomna och hälsa på!

Styrelsen 2020

Bernt Snygg
ordförande
050-520 6235
bernt.snygg@gmail.com

Kerstin Lillbåsk
vice ordförande
050-369 5997
kerstinl@tawi.fi

Peter Sahlsten
ledamot
050-588 5103
peter.sahlsten@netikka.fi

Marita Carlson
ledamot
0500-201 666

Marjatta Lönnqvist
ledamot
050-350 7246

Barbro Puharinen
ledamot
050-323 5941

Kontaktpersoner

Febe Mörk
verksamhetsledare
045-321 3320
vasasynskadade@gmail.com
Febe är verksamhetsledare i föreningen och är anträffbar måndag-torsdag kl.9-14.

Ulla-Britt Ingman
FSS:s rehabiliteringsrådgivare
050-561 2950
ulla-britt.ingman@fss.fi
FSS rehabiliteringsrådgivare är anträffbar måndag-torsdag på Campus Norrvalla, Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå.

Johnny Örn
Bokförare och delkassör
0500-518608, 06-3436120
johnny.orn@netikka.fi
Johnny Örn är bokförare och delkassör för VSS och kan kontaktas gällande bokföringsfrågor.

Cristian Söderberg
FSS:s IT-ansvarsperson
050-462 6283
cristian.soderberg@fss.fi
Har du problem med din dator, kontakta i första hand Cristian Söderberg.

Siv-Britt Häggman
FSS:s taltidningsstödperson och datapedagog på Folkhälsan
050-341 7293
siv-britt.haggman@folkhalsan.fi
Har du problem med taltidningsapparaturen kontakta Siv-Britt Häggman.

Jan Sjöström
FSS:s erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Carita Andersson
FSS:s erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Andreas Kanto
FSS erfarenhetstalare
Erfarenhetstalaren bokas via FSS tfn 050-341 0010

Johan-Erik Fant
GRM revisor
050-599 7910
johan-erik.fant@hanken.fi
Ordinarie verksamhetsgranskare/revisor för VSS.


Tag kontakt med kansliet om ni behöver information om synskador, tfn 045-321 3320 (må-to kl.10-12)