Anpassningskurser

Nedan beskriver vi kort kursen och ansökningsförfarandet. Kontakta rehabiliteringsrådgivaren i ditt distrikt för mer information och hjälp med ansökan! Du får även mer information på www.fpa.fi eller genom att ringa FPA:s servicenummer.

Kursens målgrupp

Målgruppen för kursen är vuxna synskadade som studerar, är med i arbetslivet, ska återgå i arbete, har rehabiliteringsstöd eller står utanför arbetslivet. Den synnedsättning klienten har skall ge upphov till multidisciplinär rehabilitering i kursform.

En förutsättning är att arbets- och funktionsförmågan kan stödjas och främjas genom den planerade rehabiliteringen. Därmed bör klienten ha tillräcklig funktionsförmåga för att klara av att aktivt delta i rehabiliteringen.

Kursens mål och genomförande

Rehabiliteringen syftar till att göra det möjligt för klienten att klara sig och vara delaktig samt till att öka klientens aktivitet i fråga om de dagliga aktiviteter som är av betydelse för klienten. Rehabiliteringen genomförs multidisciplinärt och innehåller föreläsningar, individuella delar samt gruppaktiviteter och gruppsamtal.

Individuella målsättningar görs upp för varje deltagare. Därtill finns bl.a. följande allmänna målsättningar för anpassningskursen:

  • Hjälpa klienten att identifiera sina resurser och starka sidor
  • Stärka klientens förmåga att hantera sitt eget liv och motivera till egenvård
  • Finna metoder för klienten att klara sig i vardagen

Klientens maka/make eller annan anhörig deltar i kursen för att få en uppfattning om sin närståendes helhetssituation och behov av hjälp för att kunna främja klientens rehabilitering.

Ansökan till kursen

Kursen riktar sig främst till personer som inte deltagit i dylik kurs tidigare. Läkarintyg B skall bifogas ansökan som sänds till FPA. FPA meddelar dig skriftligen om du fått kursplats eller inte. FSS rehabiliteringsrådgivare kan bistå dig i uppgörandet av ansökan.