Påverkansarbete

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet.

Illustration på en folkmassa

Personer med synnedsättning ska ha samma möjligheter till ett fullständigt liv som den övriga befolkningen. Det handlar om delaktighet samt rättighet till bland annat att göra självständiga val, likvärdiga tjänster, möjligheter till utbildning och sysselsättning på arbetsmarknaden. Detta är också viktigt på svenska i och med att en synnedsättning är en kommunikationsvariation. Mänskliga rättigheter är ledordet.

Det finns många möjligheter till att förbättra och förenkla livet och vardagen för personer med synnedsättning. Genom att anpassa samhället enligt synskadades behov, ökar möjligheterna till ett självständigt liv.

Genom att hålla oss ajour med samhällsdebatten är vi med och påverkar och gör vår röst hörd. FSS är medlem i diverse olika nätverk som jobbar med påverkansarbete. Påverkansarbetet sker också genom utlåtanden, artiklar eller anordnande av seminarier.

Nätverk där FSS är medlem:

  • Intressentnätverket SAMS – Är ett nätverk där Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) medlemsförbund medverkar och diskuterar intressepolitiska frågor såsom t.ex. Social- och hälsovårdsreformen, färdtjänst och personlig assistans. Nätverket möts varannan månad.
  • Vaikuttajaverkosto Handikappforum – Är ett nätverk där Handikappforums medlemsorganisationer deltar. På Vaikuttajaverkostos möten deltar ca 20 personer och diskuterar aktualiteter inom funktionshinderpolitiken. Möten hålls en gång i månaden

Intressepolitiskt program

Har du frågor eller information du vill delge? Ta kontakt!

Veera Florica Rajala
socialpolitisk sakkunnig
veera.florica-rajala@fss.fi
050-408 2000

FSS utlåtanden samlas här nedan.

Dokument