Barn och unga

För att stötta barn och unga med synnedsättning jobbar FSS för att barnen och deras familjer ska ha tillgång till helhetsmässigt stöd för en fungerande vardag.

Barn i åldern 5-12 år sitter på soffa och läser taktil bok med Tessa Bamberg.

 

Barn och unga med funktionsnedsättning behöver tillräckligt med stöd

Ett tillräckligt stöd bör säkerställas för barn med funktionsnedsättning, inom inlärning och skolgång. För att inkludering inom skolan ska lyckas behövs tillräckliga resurser, specialkompetens och inlärningsmiljöer som passar alla. För barn och unga med funktionsnedsättning är det viktigt med tanke på den personliga utvecklingen att hen även får delta och träffa jämnåriga utan föräldrar på fritiden. Behovsanpassade tjänster stöder det jämställda deltagandet för barn med funktionsnedsättning och hjälper också hela familjen att orka. Regeringsprogrammets målsättning att säkra hobbyverksamhet för vartenda barn ska förverkligas så att barnen med funktionsnedsättning tas med i beräkningen.

Källa: Vammaisfoorumi ja Ihmisoikeuskeskus (2019): ”Äiti on mun avustaja”. Handikappforums och Människorättscentrets enkätresultat, barn och unga med funktionsnedsättning. Rapporten på finska här.

Översättning: Patrik Simberg, SAMS rf

 

Stöd genom alla livsskeden

Barnen, deras familjer och de unga utsätts ofta för en byråkratidjungel där de själva förväntas vara ”expert på allt” och att de kan kräva de tjänster de behöver. Det är svårt att få all den info man behöver från samhället och informationen är ofta väldigt splittrad.

FSS rehabiliteringsrådgivare stöder barn, unga och deras familjer genom individcentrerad rådgivning genom alla livsskeden. Vi utför klientbesök hos barn, unga och deras familjer och ger stöd, råd och service utgående från barnens, ungas och familjens aktuella individuella behov. Vår uppgift är att stöda personer med synnedsättning, oavsett ålder, i att kunna uppnå sin fulla potential, leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt, känna sig trygg och ha möjlighet till social delaktighet. Vi gör inte allt detta ensamma utan vi samarbetar med flera andra aktörer och fungerar som en länk.

 

Det här gör FSS

  • Vi stöder, uppmuntrar och motiverar
  • Vi försöker hitta tillsammans nya lösningar och möjligheter
  • Vi ger information om bl.a. sociala rättigheter, hjälpmedel och informerar om samhällets och andra aktörers utbud av service och tjänster
  • Vi ordnar kurser, temadagar och infotillfällen
  • Vi ordnar infotillfällen i skolor, anstalter, företag och för studerande inom social- och hälsovården med målet att: öka kunskapen om synnedsättningar ute i samhället, öka förståelsen för synnedsättningens särbehov och att förbättra bemötandet för personer med synnedsättning

Läs om vår senaste temadag här. Om du är intresserad av att delta i framtida temadagar eller evenemang kan du anmäla ditt intresse till din lokala rehabiliteringsrådgivare, kontaktuppgifter här.

 

Ung pojke bygger med lego.

Projekt för barn och unga med synnedsättning - Synligan

Från och med 1.1.2021 har FSS inlett ett projekt för att understöda välfärd och utbildning hos svenskspråkiga barn med synnedsättning. Projektet har fått namnet Synligan.

Projektet stöds med medel från Elli Maria och Anna Sofia Ruuths fond. Med fonden kan FSS starta ett fyraårigt projekt med tanken att fördjupa och bredda ytterligare det arbete FSS redan påbörjat för barn och unga (under 18 år) med synnedsättning.

Vi önskar etablera meningsfull och ändamålsenlig verksamhet samt stöda utbildning och välfärd. Vi vill skapa mötesplatser, erbjuda stöd och information för barn, unga och deras familjer.

Rehabiliteringsrådgivarna Tina Hultgren och Stina Nygård är projektansvariga tillsammans med rehabiliteringschefen Johanna Meriläinen. Vi jobbar med projektet måndagar.

Medlemmar och samarbetspartners får gärna vara i kontakt med rehabiliteringsrådgivarna tina.hultgren@fss.fi, tfn 050-561 2951 eller stina.nygard@fss.fi, tfn 050-595 4377 för mer information om projektet.

Foto: Kelly Sikkema, Unsplash

 

Övrigt samarbete

Valteri center för lärande och kompetens, Skilla

Dokument