Pressmeddelande från förbundet

Lagförslaget om funktionshinderservice

30.1.2023

Pressmeddelande från Förbundet Finlands svenska synskadade

 

Stora brister i nya lagförslaget om funktionshinderservice 

 I Social- och hälsovårdsutskottets korrigerade förslag till funktionshindersservicelag har rätten till undervisning i punktskrift avlägsnats, likaså rätten till mobilitetsträning. Dessa stödformer är helt centrala för att en person med synnedsättning ska kunna klara av sin vardag.

 Om lagförslaget antas, innebär det att personer med synnedsättning inte längre kan få stöd för att lära sig att använda vita käppen eller stöd för att självständigt kunna röra sig i sin näromgivning. Det här kommer att leda till att både unga och vuxna med synnedsättning blir isolerade och mer beroende av färdtjänst i sin vardag.

 För att kunna läsa och skriva självständigt är punktskrift det enda alternativet för många personer med synnedsättning. Att frånta personer med synnedsättning rätten att lära sig punktskrift innebär att försvåra deras möjligheter att studera och i fortsättningen finna ett jobb, vilket redan i dag är en utmaning för många.

 

  • Bristerna i lagförslaget är stora. Träder lagen i kraft i nuvarande form, betyder det att personer med synnedsättning inte längre får verktyg för att kunna leva ett självständigt liv, säger Matthias Jakobsson, verksamhetsledare för Förbundet Finlands svenska synskadade, FSS.

 

FSS stöder därför inte förslaget till ny funktionshinderservicelag.

 

Strider mot FN-konventionen

 I nuvarande form strider lagförslaget även mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 I FN-konventionen, artikel 24 om utbildning och artikel 21 om yttrandefrihet och tillgång till information betonas att konventionsstaterna ska underlätta inlärning av punktskrift och säkerställa att personer med synnedsättning får de verktyg de behöver för att kunna kommunicera och ta emot information, vilket inte är möjligt om personerna inte har rätt till undervisning i punktskrift.

 I artikel 20 står det att konventionsstaterna ska erbjuda personer med funktionsnedsättning utbildning i rörelseteknik, det vill säga just det som riskerar att fråntas personer med synnedsättning; mobilitetsträning och -utbildning. 

 

 

Kontakt:

Matthias Jakobsson, verksamhetsledare                               

Veera Florica Rajala, sakkunnig i socialpolitik

matthias.jakobsson@fss.fi                                                         veera.florica-rajala@fss.fi

044-080 8004                                                                                050-408 2000

Aktuellt