FSS vårmöte (digitalt) kl. 16:30

Förbundet Finlands Svenska Synskadades stadgeenliga vårmöte ordnas tisdagen den 24 maj 2022 i Synvillan i Helsingfors eller på distans vid något av de sex platser där distansdeltagande möjliggörs.

Möteskallelsen i sin helhet finns på FSS webbplats under fliken 'Aktuellt' och i tidningarna Medlemsbandet samt Synvinkel.

På grund av coronapandemin har förbundets styrelse beslutat att tillämpa möjligheten till distansdeltagande som möjliggörs av lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin. På grund av det här ordnas möjlighet att delta i mötet på sju orter. Mötets officiella fysiska plats är:

Synvillan

Parisgränden 2 A 1

00560 Helsingfors

Anmälningar senast 7.4 till: Tina Dunderfelt, må-to kl 10-16, tfn 044-712 3020, e-post tina.dunderfelt@fss.fi

Kategori