Andelen blinda minskar

27.9.2021 uppdaterad 28.9.2021

Synskaderegistrets årsbok 2020 (Näkövammarekisterin vuosikirja) har publicerats. Sammanfattningsvis har inga stora förändringar skett det senaste året.

En person med synnedsättning är antingen svagsynt eller blind. Av nya synskadade är en stor majoritet (75%) svagsynta.

Av nya synskadade har andelen blinda däremot sjunkit. Eftersom befolkningens medellivslängd ökar och flera sjukdomar som leder till synnedsättning aktiveras i ett senare skede av livet, ökar även medelåldern för personer med synnedsättning. Genomsnittsåldern för att få en synnedsättning är nu 84 år.

Skillnader i levnadslopp

Personer med synnedsättning lever oftare kvar med sina föräldrar eller på en anstalt jämfört med övriga befolkningen. På motsvarande sätt blir en person med synnedsättning mer sällan förälder eller maka/make jämfört med övriga i samma ålder.

Utbildningsnivån för synskadade är lägre än för befolkningsgenomsnittet. Av personer som inte vidareutbildat sig efter grundskolan är synskadade 1,7 gånger mer representerade än övriga befolkningen. Utbildningsnivån påverkas även starkt av i vilken ålder synnedsättningen uppstått. Ungefär varannan person vars synskada uppdagats innan skolåldern avslutar studierna efter grundläggande utbildningen.

”Utbildningsnivån för personer med synnedsättning stiger ändå hela tiden, fastän långsamt. Å andra sidan har hela befolkningens utbildningsnivå stigit snabbare, så skillnaden till hela befolkningen stiger därför år för år”, påpekar forskningschef Laura Tolkkinen.

Utgående från avlagda examen bland personer med synnedsättning är området för teknik populärast.

Sysselsättningsgraden för personer med synnedsättning är lägre än för hela befolkningen i arbetsför ålder. Då 72 % av den arbetsföra befolkningen är sysselsatt är motsvarande siffra för synskadade 41%.

”Även om synskadade är mindre sysselsatta än största delen av befolkningen verkar synskadades sysselsättningsgrad vara högre än för personer med olika funktionsnedsättningar i genomsnitt”, säger forskningschef Tolkkinen.

Skillnaden är större när man granskar antalet arbetslösa: då arbetslösa bland hela befolkningen är 7% är motsvarande siffra för personer med synnedsättning 35%.

Läs Synskaderegistrets årsbok på finska eller engelska

Synskaderegistrets årsbok har publicerats på finska och engelska. Publikationen kan läsas som tillgänglig PDF-version på Näkövammaisten liitto/Näkövammarekisteri eller via Luetus-tjänsten.

Synskaderegistret

Synskaderegistret är Institutet för Hälsa och Välfärd, THL:s, riksomfattande personregister sedan 1983. Den tekniska upprätthållaren av registret är Näkövammaisten liitto. Personer med synnedsättning som anmäls till regsitret är finländare med permanent synnedsättning.

Synskaderegistrets årsbok grundar sig på Synskaderegistrets statistik.

Bekanta dig med synskaderegistret på finska.

Tilläggsinformation

Forksningschef Laura Tolkkinen
näkövammarekisteri
laura.tolkkinen@nkl.fi
p. 050 475 553

Näkövammaisten liitto www.nkl.fi

nkl.fi/ajankohtaista