Bidrag från Suomen Näkövammaissäätiö - ansök före 30.9

26.9.2022 uppdaterad 26.9.2022

Både personer med synnedsättning och personer som arbetar med personer med synnedsättning kan få bidrag från stiftelsen Suomen Näkövammaissäätiö.

Har du en synnedsättning eller arbetar du med personer med synnedsättning inom ungdomsarbete, studier och yrkesutbildningar, sysselsättning, kommunikationsarbete, rehabilitering, forskning, hobby- och fritidsverksamhet eller internationellt samarbete? Då kan du få bidrag av stiftelsen bara du lämnar in din ansökan före den 30.9. Med medel som beviljats av stiftelsen strävar man efter att påverka verksamheter som berör synskadade direkt.

I ansökan ska det framgå:

- en presentation av den sökande samt bankkontonummer med IBAN (även när man ansöker via e-post)

- vad bidraget ska användas till

- uppgifter om ansökt belopp samt en kostnadsberäkning för helheten

- om det erhållits, skall sökas eller sökts bidrag av en annan bidragsgivare

- hur sökanden skall finansiera projektet, såtillvida bidraget endast täcker en del av kostnaderna

- referenspersoner om sådana finns

Den sökande bör inlämna en redogörelse till stiftelsens ombud där det framgår hur bidraget har använts och hur projektet har förverkligats. Examensarbeten samt doktorsavhandlingar som ingår i redogörelsen ska kunna publiceras enligt överenskommelse.  På begäran ska den som erhållit bidrag kunna lämna in kvitton på utgifter som han eller hon haft på grund av verksamheten. I allmänhet behöver man inte lämna in kvitton för stimulansbidrag.

Ansökningstiden är 1.9.-30.9.2022. Ansökan skall skickas in till:

Suomen Näkövammaissäätiö, Ombudsman Aila Santanen, Arhippastigen 8 B 2, 00420 Helsingfors eller e-post: aila.santanen@live.fi. Vill du ha mer information kan du ringa tfn 050 596 6737.

Förändringar i det ekonomiska läget påverkar starkt mängden bidrag stiftelsen kan dela ut. Trots knappa medel strävar stiftelsen till att stöda personer som söker bidrag. Stiftelsen har som grundprincip att bevilja bidrag till ändamål som man inte kan få stöd för med hjälp av allmänna bidrag. År 2021 beviljade stiftelsen ca 10 000 euro i bidrag.