Förbundet Finlands Svenska Synskadade 75 år i dag

27.5.2021 uppdaterad 17.6.2021

I dag 27.5 är det 75 år sedan Förbundet Finlands Svenska Synskadade, på den tiden Samfundet Finlands svenska blinda, grundades.

FSS grön-blåa logga.

Mycket har hänt i samhället och förbundet under dessa år, och 75 år av verksamhet är värt att fira och uppmärksamma. I och med den globala epidemin kommer FSS att uppskjuta alla festligheter till år 2022, men jubileumsåret uppmärksammas i organisationstidningen Synvinkel.

FSS historia - utklipp ur Synvinkel 1/2021

Först i mitten av 1800-talet började synskadade uppmärksammas i Finland. Enligt förordningen om fattigvård som stiftades år 1852 skulle kommunerna ta ansvar för invånarna. Synskadade bjöds ut som sockenhjon till den husbonde som till lägst pris gav bostad, mat och kläder. Ett annat alternativ för blinda var att leva som tiggare.

Under samma tid väcktes också tanken att blinda personer har rätt till undervisning. År 1865 kunde de första fyra eleverna välkomnas till den svenskspråkiga Blindskolan i Helsingfors.

Blinda personer ville varken vara tiggare eller sockenhjon. Behovet av att själva få besluta i egna ärenden växte fram. I juni 1907 samlades över hundra synskadade personer på Blindskolan för att grunda Sokeain liitto – De blindas förbund. Under de följande åren grundades länsvisa synskadeföreningar och man började drömma om en centralorganisation. Sokeain keskusliitto – De blindas centralförbund grundades 1928.

Också svenskspråkiga personer var med i föreningarna i Nyland, Åboland och Österbotten. Officiellt var föreningarna tvåspråkiga men verksamheten fungerade nästan enbart på finska. I Helsingfors fanns en grupp svenskspråkiga blinda personer som samlades på Blindskolan för att lyssna till tidningsartiklar som frivilliga personer läste för dem. Man diskuterade också för blinda viktiga samhällsfrågor. Tanken på en svenskspråkig förening växte fram och den 27 maj 1946 grundades Samfundet Finlands svenska blinda, en förening av och för blinda personer.

Vägen mot ett förbund

Det blev allt vanligare att använda ordet synskadade i stället för blinda. En orsak var att synsvaga personer ville gå med i föreningen. En annan var att man antog att ordet blind skrämde bort många från att bli medlemmar. Diskussionen ledde till att årsmöte år 1972 ändrade föreningens namn till Finlands Svenska Synskadade.

Fortfarande var det en förening som omfattade hela Svenskfinland. Under åren 1973 till 1975 byggde man upp kretsverksamhet. Kretsarnas verksamhet styrdes rätt mycket från Helsingfors. Småningom önskade man i kretsarna få större frihet att besluta om den egna verksamheten. På höstmötet år 1988 fattade man därför beslut om att förändra föreningen till ett förbund. Samtidigt blev medlemmarna i föreningen ordinarie och stödjande medlemmar i förbundet. Under de följande åren ombildades sedan de sju kretsarna till föreningar.

Påverkansarbete och lagstiftning

En orsak till att Blindas förbund grundades var bristen på möjligheter för blinda personer att skaffa sig en utkomst. De flesta var utanför arbetslivet och helt beroende av sina familjer. Det var då arbetet med att aktivt uppvakta beslutsfattare för att informera om synskadade personers livssituation inleddes.

Samma år som FSS grundades trädde Invalidvårdslagen i kraft och två år senare stiftades krigsinvalidlagen. Då blev det möjligt för handikappade personer att delta i arbetsrelaterad rehabilitering. Folkpensionslagen trädde i kraft år 1956, sjukförsäkringslagen år 1963 och på 1970-talet kom lagarna om Arbetspension. Lagarna har gjort livet litet lättare för synskadade.

I samma takt som samhället har utvecklats har också påverkansarbetet förändrats. Idag har handikapporganisationerna gått samman för att nå bättre livsvillkor för alla personer med funktionsnedsättningar. Till FSS:s samarbetsparter hör Näkövammaisten liitto, SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder, Finlands social och hälsa (SOSTE) och Handikappforum.

Ett viktigt framsteg är FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den trädde i kraft i Finland år 2016. Det mest aktuella under de senaste åren och nu är bevakningen av SOTE-reformen. 

FSS av idag

FSS:s verksamhet är en del av tredje sektorns insatser för ett tryggare och mera jämlikt samhälle. FSS uppgift är att ge service till alla svenskspråkiga synskadade personer i vårt land oberoende av om personen är medlem eller inte. I målgruppen på omkring 12 000 personer ingår förutom de som enligt WHO:s rekommendation klassas som synskadade också personer med olika funktionella synproblem.

FSS erhöll det första understödet från Penningautomatföreningen på 1970-talet.

Idag bedrivs verksamheten både med externa understöd och med egna medel. Understöd fås från Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA) och från olika stiftelser och fonder. På Åland fås medel från den Ålands Penningautomatförening.

I år fyller vårt förbund 75 år. Arbetet går vidare under devisen ”ingenting om oss utan oss”. Målsättningen är en god livskvalitet för varje person som har en synnedsättning. I den goda livskvaliteten ingår jämlik delaktighet i samhället.

Text: Gunilla Löfman, publicerad i Synvinkel 1/2021.