Förekomsten av våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning

16.6.2021 uppdaterad 16.6.2021

Svara på Institutet för hälsa och välfärds (THL) enkät om förekomsten av våld och våldsupplevelser i nära relationer.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) genomför en undersökning vars mål är att utreda förekomsten av våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning, de olika formerna av våld och följderna av våldsupplevelserna. Forskningsprojektet fokuserar på att utreda förekomsten av våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning och orsakerna till detta. I projektet bedöms också hur servicesystemet inom social- och hälsovården fungerar när det gäller att identifiera och bemöta våld i nära relationer. I forskningsprojektet föreslås dessutom åtgärder som kan bidra till att förebygga och minska våld i nära relationer bland personer med funktionsnedsättning. Forskningen finansieras av Statsrådet.

Med våld i nära relationer avses våld där förövaren och offret har eller har haft ett nära förhållande till varandra. Våldet kan ta sig uttryck till exempel i fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, kemiskt, instrumentellt eller kulturrelaterat våld eller i försummelse av vård eller hjälp.

Undersökningen och frågeformuläret riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning. Det är frivilligt att delta i undersökningen och att besvara enkäten. Frågeformuläret innehåller frågor om våld och kan uppröra känsliga personer.

Enkäten besvaras anonymt och svaren kan inte kopplas till enskilda personer. Undersökningen och frågeformuläret är konfidentiella och dina personuppgifter efterfrågas inte i formuläret. Resultaten från enkäten behandlas och förvaras omsorgsfullt med iakttagande av god forskningsetisk sed. Resultaten publiceras våren 2022.

Du kan besvara enkäten antingen självständigt eller med hjälp av en annan person. Personen som assisterar med enkäten kan vid behov hjälpa dig att förstå frågornas innehåll och förklara svarsalternativen närmare. Det tar 20-30 minuter att besvara enkäten. Vi beklagar att enkäten inte kan sparas när den är halvfärdig. Besvara enkäten endast en gång. 

Det är viktigt att du besvarar enkäten och returnerar den även om du aldrig har upplevt våld i nära relationer. Alla svar är värdefulla!
 

Länk till elektroniska enkäten på svenska här:

webropol/sv