Från torrt till vått

25.3.2024 uppdaterad 25.3.2024

AMD är den vanligaste orsaken till synnedsättning bland den äldre befolkningen. I Synvinkel nr 2/2024 lär vi oss om sjukdomen och hur det är att leva med den.

En äldre man med kort grått hår, iklädd en mörkblå kragskjorta, ses bakifrån. Han täcker sitt vänstra öga med ena handen och håller med den andra upp ett papper med ett rutnät som har en prick i mitten.

Åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) är en allvarlig ögonsjukdom som drabbar makulan, även kallad gula fläcken. Makulan ligger i mitten av näthinnan och är den del av ögat som ansvarar för det centrala seendet och förmågan att se detaljer. AMD leder aldrig till total blindhet. I svåra fall kan sjukdomen förstöra den centrala synförmågan helt, men en begränsad synförmåga i synfältets kantområden bibehålls ändå alltid.

En sjukdom – två typer

Det finns två typer av AMD; en torr och en våt . Den torra typen står för cirka 80 procent av fallen. Den karakteriseras av ett långsamt förlopp där slaggprodukter ackumuleras på näthinnan över tid, vilket till slut leder till ärrbildning. Denna utveckling kan fortgå i årtionden utan tydliga symtom. Henrik Bygglin är ögonläkare vid HNS ögonklinik. Han konstaterar att vem som helst kan drabbas.

– I teorin får alla den här sjukdomen förr eller senare, men det leder inte alltid till en synskada. Ju högre ålder, desto större risk.

I ungefär 20% av fallen utvecklas den torra typen till den akuta, så kallade våta typen. Synförmågan försämras då så snabbt att man kan märka symtomen inom någon vecka. Om den lämnas obehandlad, kan den våta typen förstöra den centrala synförmågan helt.

– Den våta typen är en aktivare form av sjukdomen. Den uppstår när kroppen försöker reparera skadorna som den torra typen orsakat, Det bildas nya blodkärl i området, men de fungerar inte som de ska. Detta leder till svullnad, snabb ärrbildning och blödningar, förklarar Bygglin.

Från torra till våta symtom

Den torra typen av åldersrelaterad makuladegeneration orsakar inga synliga förändringar eller smärtor i ögonen. Det första symtomet man vanligtvis märker, är att raka linjer börjar se förvrängda ut. Om synen sedan plötsligt försämras i märkbar grad, kan det vara ett tecken på att den torra typen har utvecklats till den våta.

I den våta typen av åldersrelaterad makuladegeneration dyker symtomen upp mycket fortare och de är också mycket tydligare. Ett typiskt symtom är att det uppstår en mörk fläck i mitten i synfältet. Det kan också bli svårare att känna igen ansikten och att se på TV. När man försöker läsa kan en del av bokstäverna försvinna.

Bygglin förklarar hur man själv kan kontrollera om man har symtom.

– Fäst blicken på en lång rak linje, stäng ena ögat och se om linjen fortfarande ser rak ut. Gör samma med det andra ögat. Det är viktigt att kolla vartdera ögat för sig. Om du ser förvrängningar kan det vara problem med makulan.

Om man tror att man har symtom, bör man alltid kontakta en ögonläkare utan dröjsmål.

– Det har hänt att personer med åldersrelaterad makuladegeneration trott att de har gråstarr. Symtomen kan ju vara rätt liknande. Eftersom gråstarr går att bota, finns risken att man inte tar situationen på allvar. Följderna kan bli allvarliga om man inte söker sig till en ögonläkare i tid, varnar Bygglin.

Livslång behandling

Det finns i nuläget ingen behandling för den torra typen, men den våta typen kan behandlas med regelbundna injektioner i ögat. Behandlingen inleds med tre injektioner som ges med en månads mellanrum. Sedan följer en utvärdering, varefter injektionsbehandlingen fortsätter. Om resultaten är goda kan injektionsintervallet förlängas. Behandlingen leder ändå inte till att själva grundsjukdomen botas 

– Målsättningen är att bromsa det akuta sjukdomsförloppet så att den befintliga synförmågan kan bevaras eller förbättras. Behandlingen gör att sjukdomen återgår till den torra, långsammare framskridande varianten, förklarar Bygglin.

För att de våta symtomen inte ska återvända, måste injektionsbehandlingen fortsätta livet ut, eller tills vården inte längre är till nytta.

– Man slutar med injektionerna först när ärrbildningen i makulan blivit så betydande att den centrala synen förstörts och det inte finns några funktionsdugliga synceller kvar att rädda. Det är dock sällsynt att det går så långt, berättar Bygglin.

Tanken att bli injicerad i ögat kan kännas obehaglig för somliga. Det är ändå väldigt få som helt undviker injektionerna av den orsaken. Men rädslan kan också leda till att man skjuter upp beslutet att söka hjälp. Väntar man för länge, så kan det uppstå bestående skador. Enligt ögonläkare Bygglin är injektionerna inget man behöver vara rädd inför.

– Somliga kan förstås uppleva att behandlingen känns obehaglig, men den är trygg. Allt bedövas väl och vid behov kan man också få nedlugnande medel och andra stödåtgärder som gör det lättare. Det uppstår inte heller några biverkningar på andra ställen i kroppen. Hela ingreppet tar ungefär en kvart.

Det viktigt att förstå att ju tidigare behandlingen inleds, desto bättre effekt har den. Om man reagerar fort, kan man klara sig undan med blotta förskräckelsen.

– Om behandlingen inleds tidigt, och om man haft en lindrig version av den torra typen, så kan man kanske undvika synskada helt, berättar Bygglin.

Framtidsutsikter

Åldersrelaterad makuladegeneration är en av världens största ögonsjukdomar. Miljontals människor världen över lider av sjukdomen idag och antalet förväntas öka under de följande årtiondena. 

När en såpass allvarlig sjukdom drabbar såpass många människor, är det naturligt att det bedrivs mycket forskning kring den. Det finns därför en viss grund till optimism i ett långt perspektiv.

– Jag tror att det kan ske ganska mycket inom de följande 5 till 10 åren. Det är svårt att förutsäga om det enbart kommer att gälla medicineringen, eller om det också kommer implant för den här sjukdomen, säger Bygglin.

Text: Christian Hellman  Foto: iStock.com/AndreyPopov