FSS utlåtande gällande förslag till ändring av YLE-lagen

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:s utlåtande gällande regeringens proposition med förslag till ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab.

De stater som har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning har åtagit sig bland annat att förbättra tillgängligheten för tjänster riktade till allmänheten och att främja webbtillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. I FN-konventionen fastställs det också att produkter, miljöer, program och tjänster bör utformas så att de kan användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

De föreslagna bestämmelserna i ändringen av Rundradions textproduktion kommer att begränsa det innehåll personer med synnedsättning kan ta del av. Om Rundradion skär ner på materialproduktionen i textform för att i huvudsak stöda publikation av innehåll med rörliga bilder eller ljud hamnar personer med synnedsättning, som inte kan förlita sig på visuell information, i en ojämlik position.

YLE:s nyhetsapplikation Nyhetskollen är ett exempel på en viktig nyhetstjänst för personer med synnedsättning. Den fungerar som ett tillgängligt och kostnadsfritt sätt för att enkelt bläddra igenom aktuella nyhetsinlägg i olika kategorier, så som utrikes- och inrikesnyheter. Ifall textnyheter ersätts med visuella eller audiovisuella inslag är det sannolikt att en del information går förbi personer med nedsatt synförmåga. Plötsliga videoelement på webbplats kan vara förvirrande för personer med synhjälpmedel som orienterar sig på webbplatsen där textnyheterna förekommer. Att ersätta text med videomaterial kan göra informationskanalen otillgängligare för personer med synnedsättning.

Om Rundradion skär ner på textproduktion till förmån för audiovisuellt innehåll på webben, radion och TV kan det leda till att personer med synnedsättning inte får samma kunskap och information som seende personer. Även om alla Rundradions TV-program skulle syntolkas, ger innehållet ändå inte samma information till en synskadad som till en seende person. För att synskadade ska kunna hålla sig á jour med aktuella ärenden, språkutveckling, namn och begrepp är det viktigt att det finns digitala texter att läsa med olika synhjälpmedel, så att personerna kan på egen hand ta del av rättstavningen och därigenom delta i exempelvis samhällelig debatt på ett trovärdigt sätt.

Att ha tillgång till aktuella och objektiva nyheter får heller inte vara en inkomstfråga. Ifall att Rundradions textproduktion minskar kan personer med låg inkomst hamna utanför ett kvalitativt nyhetsutbud, vilket har en marginaliserande inverkan.

Av förekommen anledning bör det finnas aktuellt, mångsidigt och detaljrikt textmaterial att tillgå på riksomfattande nivå av Finlands Public Service bolag. Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ser det som oerhört viktigt att Finlands allmännyttiga mediebolag satsar på tillgänglighet bland annat genom tidsaktuell och bred nyhetsproduktion i textformat.