Kommunalvalet: FSS valteser

Förbundet Finlands Svenska Synskadade vill se en långsiktig politik med tydliga visioner där individen är i fokus.

Konturer av hand som fäller kuvert i låda.

Personer med synnedsättning ska ha samma möjligheter till ett fullständigt liv som den övriga befolkningen. Det handlar om delaktighet samt rättighet till bland annat att göra självständiga val, likvärdiga tjänster, möjligheter till utbildning och sysselsättning på arbetsmarknaden. Detta är också viktigt på svenska i och med att en synnedsättning är en kommunikationsvariation. Mänskliga rättigheter är ledordet.

FSS vill se en långsiktig politik med tydliga visioner där individen är i fokus och vill därför lyfta upp följande:

1. Delaktighet och tillgänglighet – Grundpelaren i samhället och i en demokrati är att alla ska kunna delta på lika villkor.  Också lokalt, i kommunen. Det som avgör möjligheten till delaktighet är tillgängligheten i samhället. Möjligheterna till delaktighet berör alla områden i samhället, som till exempel offentliga rum, kultur och skolan.

2. Färdtjänsten ska vara en flexibel samhällsservice så att personer med synnedsättning kan arbeta, vara föräldrar och ha en givande fritid – på sina egna villkor. Utan möjligheter att förflytta sig smidigt till en rimlig kostnad går det inte att vara en aktiv samhällsmedborgare. Därför är det viktigt med till exempel fritt antal färdtjänstresor och möjlighet att göra kortare stopp under en resa.

3. Fysisk miljö – Det är viktigt att offentliga rum är lättillgängliga. Onödiga trösklar ska undvikas och belysningen bör vara anpassad för personer med en synnedsättning.

 

Bild: Element5_digital.