Pressmeddelande 22.2.2023: Förslaget till ny lag om funktionshinderservice bör förkastas

22.2.2023 uppdaterad 24.2.2023

FSS och 11 andra organisationer godkänner inte förslaget till ny funktionshinderservicelag. 

En snöskulptur av Finlands Lag.

På fredagen den 24 februari behandlar riksdagen regeringens förslag till en ny funktionshinderservicelag i plenum. Under bearbetningen av förslaget i social- och hälsovårdsutskottet har omfattande förändringar i innehållet gjorts. Nu kräver funktionshinderorganisationerna som undertecknat detta att lagförslaget förkastas.  

Syftet med lagen är att säkerställa de grundläggande och mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning, men innehållet i lagförslaget har ändrats så att lagen inte längre gör det. Det omarbetade förslaget betonar behovet av styrning, vård och övervakning, i stället för att se personer med funktionsnedsättning som aktiva subjekt.

Därtill har kostnaderna förslaget kommer att ge upphov till ökat på ett sätt som välfärdsområdena inte har råd med. Detta har även Finansministeriet fäst uppmärksamhet vid i sitt utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet (25.1.2023) och välfärdsområdesbolaget Hyvil i sitt utlåtande till grundlagsutskottet (3.2.2023).  

Funktionshinderservicelagen är avsedd för personer med funktionsnedsättning. Lagstiftningen berör starka subjektiva rättigheter och bör vara skarpt avgränsad och entydig såväl gällande servicen som målgruppen. Funktionshinderservicelagen får inte bli en ny allmän lag inom socialvården. Om så sker urvattnas de subjektiva rättigheterna och grundtanken med funktionshinderservicen. För personer med funktionsnedsättning och för de välfärdsområden som ska tillämpa lagen är lagförslaget som nu behandlas inte klart och skarpt avgränsat.

De juridiska problem som påtalats i många expertutlåtanden har åsidosatts i slutskedet av lagberedningen. Ett väsentligt juridiskt problem är att verkställa lagen på ett sätt som garanterar personer med funktionsnedsättning jämlikhet. Detta är diskriminerande och strider mot FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Funktionshinderorganisationerna har under flera års tid hörts i en process som nu har utmynnat i ett lagförslag. Efter bearbetningen i social- och hälsovårdsutskottet, stämmer innehållet i lagförslaget inte längre överens med det ursprungliga syftet med lagen.

I Helsingfors 22.2.2023 (uppdaterad 24.2.2023)

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf
Näkövammaisten liitto ry 
Förbundet för Mänskliga Rättigheter
Invalidförbundet rf
Neuroliitto ry
Reumaförbundet i Finland rf
Föreningen Finlands Dövblinda rf
Selkäydinvammaiset Akson ry
Lyhytkasvuiset - Kortväxta  ry 
ADHD-liitto ry
Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys - Rusetti ry
Abilis rs

Kontaktpersoner:

Veera Florica Rajala, sakkunnig i socialpolitik, FSS
veera.florica-rajala@fss.fi
050-408 2000

Sari Kokko, organisationschef, Näkövammaisten liitto
050 401 5802
sari.kokko@nkl.fi

Elina Nieminen, jurist, Invalidförbundet 
044 765 0663
elina.nieminen@invalidiliitto.fi     

Ytterligare information:

Läs social- och hälsovårdsutskottets betänkande (på finska) 17.2.2023  här

Läs Finansministeriets utlåtande till social- och hälsovårdsutskottet (på finska) 25.1.2023 här

Läs välfärdsbolaget Hyvils utlåtande till grundlagsutskottet (på finska) 3.2.2023 här